بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930563348
نام و نام خانوادگي : عباس دلبش
عنوان پایان نامه : بررسی رفتار خوردگی مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیم ۳۵۷ به روش جوشکاری همزن اصطکاکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مصطفي حاجیان حيدري
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسین ترابیان ,
چكيده : در این پژوهش رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 357 به روش جوشکاری همزن اصطکاکی مورد بررسی قرار گرفت که بعد از تهیه نمونه ی بلوکی شکل از آلیاژ ریخته گری آلومینیوم 357 قسمتی از این بلوک تحت جوشکاری همزن اصطکاکی قرار گرفته که رفتار خوردگی کوپن های مکعبی تهیه شده به ابعاد 15×15×15 میلیمتر از ناحیه پین، شانه جوش و فلز پایه در تست های الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت و سپس به وسیله تصویر برداری میکروسکوپ SEM و آنالیز شیمیایی EDS و ریز ساختار فاز های موجود مشخص و رفتار این فاز ها در مقابل خوردگی تحت آزمون الکتروشیمیایی پلاریزاسیون مشخص شد. طبق تصویر برداری های میکروسکوپ الکترونی SEM فاز های α، فاز سیلیسیوم یوتکتیک، فاز آلومینویم، فاز β، فاز π و فاز δ مشخص شد که فاز های اینترمتالیک و سیلیسیوم متالیک دچار خوردگی نشده و تنها آلومینیوم یوتکتیک دچار خوردگی شد و در واقع نوع خوردگی در آلیاژ آلومینیوم 357 از نوع خوردگی مرزه دانه ای بوده است. کلمات کلیدی: میکروسکوپ SEM، آلیاژ آلومینیوم357، آنالیز شیمیایی EDS، جوشکاری همزن اصطکاکی
كلمات كليدي : میکروسکوپ SEM، آلیاژ آلومینیوم357، آنالیز شیمیایی EDS، جوشکاری همزن اصطکاکی
تاريخ دفاع : 1396-06-28