بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930294521
نام و نام خانوادگي : فربد عظیمی
عنوان پایان نامه : مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستونهای سنگی ساخته شده از مخلوط سنگدانه ها و خرده های لاستیک
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ خاک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سعید قربان بیگی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حسن نگهدار ,
چكيده : یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی رفتار ستون های سنگی منفرد قرار گرفته در خاکهای رسی نرم از طریق تغییر فراسنج هایی مثل نسبت جایگزینی، قطر و طول ستون های سنگی، اتکایی یا شناور بودن ستون های سنگی، سطح بارگذاری و همچنین با در نظر گرفتن نسبت¬های ترکیبی مختلف از سنگدانه¬ها وخرده لاستیک¬ها برای ساخت ستون¬های سنگی انجام گرفته است. در این پژوهش، ظرفیت باربری بستر رسی مسلح شده با ستون سنگی منفرد و همچنین ظرفیت باربری محوری ستون سنگی منفرد در حالات مختلف بررسی شده و پیشنهاد گردیده از زباله های خرده لاستیکی به عنوان مواد جایگزین سنگدانه در ساخت ستون های سنگی استفاده شود. اهمیت انجام این تحقیق در سه شاخه اصلی شامل، آثار مثبت زیست محیطی، صرفه اقتصادی و بالابردن بهره¬وری ستون¬های سنگی متشکل از سنگدانه و خرده لاستیک از نظر ظرفیت باربری و نشست مطرح می باشد. در این راستا ابتدا نسبت بهینه درصد حجمی ترکیب مصالح سنگدانه و خرده¬لاستیک ازطریق انجام آزمایش¬های برش¬مستقیم و بار-نشست بدست¬آمده وسپس با این¬ترکیب ¬بهینه درآزمایش¬های مختلف بار-نشست، اثرات فراسنج¬های مذکور روی ظرفیت باربری مورد بررسی قرارگرفته است و همچنین مقادیرحاصل از آزمایش¬های بار-نشست با روابط تئوری مقایسه شده¬است. برای دستیابی به اهداف فوق، مدل سازی آزمایشگاهی ستون¬های سنگی منفرد در خاک¬های رسی نرم، توسط یک مخزن استوانه¬ای به قطر 50 سانتی متر و ارتفاع 120 سانتی متر با فاکتور مقیاس S = 1/8 انجام شده است. اندازه خرده لاستیک¬ها بین 75/4 تا 5/9 میلی¬متر و همچنین اندازه سنگدانه¬ها بین 36/2 تا 75/4 میلی¬متر می¬باشند. در آزمایش های بار- نشست، مقاومت برشی بستر رسی برابر 20 کیلوپاسکال و قطر ستون های سنگی(D) برابر با 5/7، 0/10 و 5/12 سانتی¬متر با طول های مختلف متناظر با نسبت L/D = 5.5 و قطرسطح بارگذاری معادل با D و 2D در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایش¬های برش¬مستقیم نشان می¬دهد، بیشترین مقاومت برشی ناشی از فراسنج¬های زاویه¬اصطکاک¬داخلی و چسبندگی مربوط به ترکیب50 % حجمی ماسه و50 % حجمی خرده لاستیک می¬باشد که مقاومت برشی در این ترکیب بیشتر از حالت استفاده از مصالح ماسه تنها می باشد. نتایج آزمایش¬های بار-نشست نشان می¬دهد که در نسبت ترکیب بهینه مذکور برای مصالح ستون¬سنگی، ظرفیت باربری محوری ستون¬سنگی منفرد اتکایی با سطح بارگذاری معادل سطح ستون¬سنگی و ظرفیت باربری زمین تسلیح یافته با سطح بارگذاری معادل دو برابر سطح همان ستون¬سنگی، نسبت به ستون متشکل از ماسه تنها، به ترتیب حدود 20 % و 25 % افزایش یافته است.
كلمات كليدي : ستونهای سنگی ، مخلوط سنگدانه ها ، خرده های لاستیک
تاريخ دفاع : 1396-10-26