بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940112398
نام و نام خانوادگي : احسان رائیجی یانه سری
عنوان پایان نامه : بررسی خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی (RCC) تشکیل شده از سرباره و خرده آسفالت بازیافتی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی شفا بخش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
چكيده : خواص مکانیکی نقش مهمی را در طراحی و ساخت بتن های غلتکی ایفا می کنند، در این تحقیق استفاده از مواد بازیافت، خرده آسفالت و سرباره فولاد به عنوان جایگزین مصالح سنگی استفاده شد. این جایگزینی به منظور حفظ محیط زیست و هم چنین کاهش هزینه های ساخت انجام می شود. باید در نظر داشت که در این جایگزینی خواص مکانیکی افت نکند. به این منظور، تعیین درصد بهینه مواد بازیافتی برای حفظ خواص مکانیکی ضرورت دارد. نتایج نشان می دهد که نمونه RAPSS25 (25 درصد از خرده آسفالت و سرباره)، نمونه بهینه در مقاومت خمشی و هم چنین مقاومت فشاری برای درصد برابر از خرده آسفالت و سرباره (5/12 درصد) می باشد. برای نمونه RAPSS50، بیشنه مقاومت فشاری و خمشی در 5/37 درصد از خرده آسفالت و 5/12 درصد از سرباره به دست می‌آید. در نمونه های RAPSS75، در درصد برابر از خرده آسفالت و سرباره (5/37 درصد) تاثیر زیادی نسبت به سایر درصدها برای مقاومت فشاری و خمشی وجود دارد و در نهایت وجود 75 درصد از خرده آسفالت و 25 درصد از سرباره منجر به بیشینه مقاومت فشاری و خمشی برای RAPSS100 گردیده است. هم چنین، مقادیر بهینه برای مقاومت فشاری و خمشی در درصدهای برابر از خرده آسفالت و سرباره برای هر دو نمونه¬ی 25 درصد از خرده آسفالت و سرباره و 75 25 درصد از خرده آسفالت و سرباره رخ داد.  
كلمات كليدي : Roller Compacted Concrete, Steel Slag, Recycled Asphalt, Mechanical Properties, Compressive Strength
تاريخ دفاع : 1397-09-24