بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940242036
نام و نام خانوادگي : مهرداد رضایی
عنوان پایان نامه : بررسی هندسه پین بر خواص مکانیکی کامپوزیت آلومینیم6061-آلومینا ایجاد شده به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجید بلباسی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مصطفی حاجیان
چكيده : یکی از روش‌های ایجاد اتصال که امروزه بسیار مورد توجه بوده ایجاد اتصال به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی می‌باشد. امروزه علاوه بر ایجاد اتصال با روش اصطکاکی اغتشاشی، کامپوزیت‌سازی نیز‌ همزمان نیز صورت می‌گیرد. از مهمترین پارامترهای موثر در جوش ایجاد شده سرعت چرخش پین، هندسه پین و سرعت پیشروی می‌باشد. تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه اثر سرعت چرخش و پیشروی بر روی آلیاژهای آلومینیوم انجام شده ولی در مورد هندسه پین کارهای معدودی صورت گرفته است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی هندسه پین بر خواص نانوکامپوزیت آلومینیم6061- AL2O3ایجاد شده به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی است. بدین منظور انجام جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با انتخاب پنج هندسه پین بر روی آلیاژ آلومینیوم6061 که ذرات AL2O3 در آن جاگذاری شده انجام گردید و نمونه‌ها با آزمون‌های کشش، سختی سنجی، میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کاهش اندازه دانه در همه نمونه‌ها به وجود آمده است. شکستن دانه‌های اولیه در طی تغییرشکل پلاستیکی که در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی اتفاق می‌افتد، مکان‌های جوانه زنی بیشتری را جهت جوانه زنی دانه‌های جدید فراهم می‌کند. همچنین حضور نانوذرات تقویت‌کننده از رشد دانه‌های تبلور مجدد یافته جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب اندازه دانه در ناحیه اغتشاش یافته به صورت قابل توجهی کاهش می‌یابد. اثر رسوبات استحکام دهنده در افزایش سختی بیشتر از ذرات تقویت کننده است و ریز شدن دانه اثر کمتری در افزایش سختی دارد. پین شش ضلعی منتظم به علت داشتن شش صفحه صاف و حرکت ضربه ای در حین چرخش، اغتشاش مناسبی را ایجاد کرده که باعث ایجاد ریزترین اندازه دانه (3/13میکرون)، بیشترین استحکام کششی (Mpa198) و درصد ازدیاد طول (25/10) را در میان سایر نمونه‌ها شد. در نمونه جوشکاری شده با پین استوانه‌ای رزوه‌دار به علت عدم حضور ضربه در حین چرخش، سیلان نامناسب ذرات تقویت کننده و تجمع آن در محل اغتشاش، شرایط برای جوانه زنی دانه‌های جدید نسبت به سایر پین ها، کمتر مهیا گردید. به طوری که این نمونه دارای کمترین استحکام کشش (Mpa 5/133) و کمترین درصد ازدیاد طول (95/1 درصد) می باشد. کلمات کلیدی: جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، هندسه پین، آلومینیوم 6061، ذرات AL2O3
كلمات كليدي : جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، هندسه پین، آلومینیوم 6061، ذرات AL2O3
تاريخ دفاع : 1396-11-07