بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 88632300002
نام و نام خانوادگي : حسین ناصری رئوف
عنوان پایان نامه : سفارتخانه و اقامتگاه سفیر مصر در تهران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : احمد بدرطالعی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دوران مدرن وجود سفارتخانه یک کشور، نیاز پایه و اصلی روابط دیپلماتیک و فهم متقابل می‌باشد، و در مرتبه¬ای بالاتر، فعالیت مناسب و تأثیرگذار، چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ عملکردی، یکی از شروط بنای مناسب جهت یک نمایندگی دیپلماتیک می¬باشد. با توجه به اهمیت دوکشور ایران و مصر و جذابیت های سیاسی و فرهنگی و تمایل دو کشور جهت برقراری مجدد ارتباط سیاسی، نیاز به یک بنای مناسب جهت نمایندگی دیپلماتیک کشور مصر در ایران همواره احساس می شود. در اين رساله سعي شده تا تاثير حيطه سياست بر روح و كالبد معماري نشان داده شود،بر همين اساس در اين رساله ابتدا با روش تحقیق به صورت کیفی و با بهره گیری از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی شروع به شناخت واژگان سياسي و مرتبط در معماري و چگونه حضور يافتن آنها در معماري شده است و سعی شد تا به این سوال پاسخ داده شود که -چگونه می¬توان سفارتخانه ای طراحی کرد که امنیت، شفافیت و دسترس پذیری توسط عموم را همزمان داشته باشد؟در پايان نيز سعي شده تا با دستاوردهاي اين رساله،طراحي سفارتخانه مصر در تهران ،آنچنان كه در مقام يك معماري شایسته است، انجام گيرد. کلمات کلیدی: سفارتخانه، مصر، امنیت، شفافیت، قدرت نرم، تصویر فرهنگی
كلمات كليدي : سفارتخانه، مصر، امنیت، شفافیت، قدرت نرم، تصویر فرهنگی
تاريخ دفاع : 1395-06-28