بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930491156
نام و نام خانوادگي : انوشه گنجی
عنوان پایان نامه : مطالعه تطبیقی خدایان و قهرمان های اساطیر ایران و هند
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد رضا ریاضی
چكيده : اسطوره، تفکر و واکنش نخستین انسان، در برابر وقوع حوادث طبیعی است و چون این مردم در شناخت عوامل این حوادث دچار ابهام بودند، عکس العمل آن‌‌ها نسبت به آن وقایع، همراه با ترس بوده است. ‌همین ترس باعث ‌می‌ شد که آنان برای هر پدیده ای خدایی فرض کنند تا با پناه بردن به آن، از شرّ حوادث ایمن شوند. شکل گیری اسطوره ‌ها در جوامع بشری بر مبنای ‌همین اصل استوار بوده است و به ‌همین دلیل در اسطور‌ه‌های ملل مختلف، شباهت‌‌هایی دیده ‌می‌ شود. در ‌‌میان اسطور‌ه‌های ملل، اساطیرایران و هند به دلیل وجود اشتراکات فرهنگی، دارای بیشترین شباهت ‌ها هستند.
كلمات كليدي : قهرمان های اساطیر، ایران، هند
تاريخ دفاع : 1397-06-10