بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930586971
نام و نام خانوادگي : نرگس بهرامی
عنوان پایان نامه : مطالعه جنبه های تصویری و نمایشی قصه هاروت و ماروت در قرآن مجید
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عارف
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : هدف اين پایان نامه، بررسي جنبه های نمایشی و تصویری قصه هاروت و ماروت به عنوان يكي از قصه های انساني ره يافته در متون دينی مي‌باشد كه مدتها ذهن بخش وسيعي از جهان اسلام و جامعه‌ي شرقي را با خود درگير كرده است. قصه ی هاروت و ماروت به دلیل این که از تعدد صحنه و شکل و تصویر متفاوت و جذاب دیدنی برخوردارست دارای جنبه های تصویری و نمایشی است که در این پایان نامه شناسایی و معرفی می گردد. تصویر نگاری از قصه هاروت و ماروت الزاما به منزله نقاشی نیست. عکس و فتوگرافی و گرافیک و حتی تایپوگرافی نیز هست. در اين داستان تقابلي بين "انسان" و "فرشته " در اعتراض فرشتگان به شآن و منزلت انسان و تبايني بين رفتار فرشتگي مسلوب از اختيار و فاقد تمايل انساني از يك سو با فرشتگي برخوردار از اختيار و تمايل انساني از سوي ديگر موجود است كه بشر در طول تاريخ، بر اساس اعتقادات خويش آن را تفسير و تاويل كرده است. یافته ها نشان می دهد که تا کنون در این زمینه با این رویکرد نمایشی و تصویری پژوهشی انجام نشده است. این پایان نامه به روش اسنادي (كتابخانه‌اي)و شیوه ی تحليل محتوای محتوای کیفی تنظیم گردیده است.
كلمات كليدي : هاروت و ماررو، مشخصه، فرهنگی، انسانشناسی، هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی.
تاريخ دفاع : 1397-06-07