بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930416289
نام و نام خانوادگي : نیلوفرطیبی
عنوان پایان نامه : جداسازی،شناسایی و اندازه گیری ترکیبات گیاه دارویی گل همیشه بهار Calendula officinalis بومی ایران ، قبل و بعد از تیمار با هورمون های IAA - NAA- GA3 توسط دستگاه GC/MS
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا فیض بخش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نادر زبرجد شیراز ,
چكيده : چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : گیاهان دارویی به گستره وسیعی از گیاهان اطلاق می‌شود که در درمان بیماری و یا پیشگیری از بروز آن مورداستفاده قرار می‌گیرند. گل همیشه‌بهار گیاهی است از خانواده کاسنی که با توجه به ویژگی‌های خود اهمیت ویژه‌ای در بین گیاهان دارویی یافته‌اند. هدف از این پایان نامه بررسی تأثیر هورمون گیاهی ایندول-3- استیک اسیدIAA) )، نفتیل استیک اسید (NAA) و جیبرلیک اسید(GA3) را بر میزان ترکیبات اسانس گل همیشه‌بهار بومی ایران میباشد. پس از اعمال تیمارها، نمونه‌ها ) برگ ( را برداشت و در دمای اتاق و در سایه‌خشک کرده . سپس با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس نمونه‌ها را به دست آورده شد. با استفاده از دستگاه MS / GC اجزای آن‌ها شناسایی و ترکیب درصد آن‌ها اندازه‌گیری گردید که با مقایسه و تفسیر طیف‌های به‌دست‌آمده برای مقادیر مختلف غلظت هورمون‌ها با مقادیر به‌دست‌آمده نتایج نشان داد که میزان و نوع مواد موجود در گیاه در مقایسه با مقدار موجود در گیاه اصلی تغییریافته است، که موجب تغییر خاصیت درمانی این گیاه می‌شود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: گل همیشه بهار، هورمون گیاهی، اسانس، تیمار کردن
تاريخ دفاع : 1397-03-27