بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950122631
نام و نام خانوادگي : کیوان همرنگ
عنوان پایان نامه : پیش بینی زمان انجام پروژه های عمرانی با استفاده از شبکه عصبی فازی تطبیقی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محسن قاسمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محسن قاسمی ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف پیش بینی زمان انجام پروژه های عمرانی با استفاده از شبکه عصبی فازی تطبیقی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي، بر حسب نوع داده ها، یک تحقیق کمی و از لحاظ روش گردآوري داده¬ها توصيفي و از نوع پیش بینی است. متغیرهای تحقیق از پروژه های عمرانی شهر تهران در بازه سال های سال های 1390 تا 1396گردآوری گردید و متغیرها شامل زمان اتمام پروژه های عمرانی، هزینه واقعی، بودجه کل پروژه، شاخص کارایی هزینه، شاخص کارایی زمانی و اوضوع اقتصادی حاکم بر کشور بودند. همچنین داده ها از 225 پروژه گردآوری شد که از این تعداد 175 داده برای آموزش شبکه عصبی و 50 داده نیز برای آزمون آن بکار گرفته شد. نمونه گیری نیز به صورت غربالگری در دسترس بود بدین صورت که پروژه هایی انتخاب گردیدند که بالای ده میلیارد ریال بودجه داشتند و داده های آن ها قابل دستیابی بود. در بخش استنباطی با استفاده از مدل شبکه عصبی فازی تطبیقی سوالات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بدست آمده نشان داد که مدل برآورد شده به خوبی می تواند زمان اتمام پروژه های عمرانی شهر تهران را پیش بینی نماید، به صورتی که در بیش از 92% مواقع، پیش بینی صحیح ارائه می نماید. همچنین متغیر کارایی هزینه دارای بیشترین تاثیرگذاری (تقریبا 0.29) بر قدرت پیش بینی مدل می باشد.
كلمات كليدي : پیش بینی، زمان انجام پروژه های عمرانی، شبکه عصبی فازی تطبیقی.
تاريخ دفاع : 1397-06-20