بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940138767
نام و نام خانوادگي : علی دلاویز
عنوان پایان نامه : تعیین اثر دانه¬بندی و تراکم، بر ظرفیت باربری کالیفرنیای سرباره ذوب آهن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ خاک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ایرج رحمانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
امیرعلی زاد
چكيده : استفاده از محصولات و فرآورده¬های جانبی صنعتی در پروژه¬های مهندسی ژئوتکنیک، برای مثال در ساخت خاکریز¬های مهندسی(راه¬سازی، دیوارحائل و ...) به دلیل حجم زیاد مصالح مورد استفاده، سودمند و مقرون به صرفه است. سرباره¬ی کوره فولادسازی اکسیژنی(BOF)، یکی از این محصولات جانبی صنعتی است. هدف این مطالعه، تسهیل استفاده¬ی گسترده¬تر از سرباره فولاد و توسعه¬ی استاندارد¬هایی برای استفاده از این مصالح است. در این تحقیق، تاثیر نوع دانه¬بندی(نوع یک SP-SM) و (نوع دو GP-GM)، روش آزمایش تراکم(استاندارد، اصلاح شده)، اثر اشباع شدگی سرباره ذوب آهن اصفهان، BOF(Blast Oxygen Furnce Slag) مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات مقاومت باربری کالیفرنیا(CBR) در هشت حالت مختلف انجام شدند که، چهار سری آن با رطوبت بهینه و در حالت خشک و چهار سری هم با رطوبت بهینه در حالت اشباع بوده است. نمونه¬ها در دستگاه مقاومت باربری کالیفرنیا در چهار حالت با تعداد ضربات 10 و 30 و 56 و 65 ضربه ساخته شده است و مورد آزمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده مقدار مقاومت باربری در مصالح سرباره، در حالت اشباع نسبت به حالت خشک 27 درصد کاهش داشته است. همچنین این تحقیق نشان داد که در روش تراکم اصلاح¬شده، نسبت به روش تراکم استاندارد به طور میانگین در حالت خشک و اشباع 32 و 28 درصد افزایش مقاومت داشته است. همچنین در دانه¬بندی نوع یک و دو در حات خشک 44درصد افزایش مقاومت در دانه¬بندی نوع دو مشاهده شد. در دانه¬بندی نوع یک و دو در حالت اشباع 48 درصد افزایش مقاومت در دانه¬بندی نوع دو نسبت به نوع یک مشاهده شد. واژه¬های کلیدی: سرباره، مقاومت باربری کالیفرنیا، تراکم، دانه¬بندی، اشباع
كلمات كليدي : سرباره، مقاومت باربری کالیفرنیا، تراکم، دانه¬بندی، اشباع
تاريخ دفاع : 1397-06-05