بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930560597
نام و نام خانوادگي : لیلا اینانلو
عنوان پایان نامه : ارزیابی فرهنگ ایمنی و بررسی تأثیر رویکرد ناب بر ارتقاء آن (مطالعه موردی: کارخانه ونوس شیشه)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
هستی برقعی پور
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ایرج محمدفام
چكيده : حوادث در محیط های کاری به افراد آسیب می زنند و گاهی باعث مرگ می شوند. یکی از راهکارهای پیشگیری از حوادث شغلی، تغییر رفتار و نگرش افراد به مقوله ایمنی است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر رویکرد ناب بر ارتقاء فرهنگ ایمنی در سازمان ونوس شیشه انجام شده است. در این مطالعه، به‌منظور ارزیابی فرهنگ ایمنی پیش از انجام مداخلات رویکرد ناب، پرسشنامه فرهنگ ایمنی در اختیار 110 نفر که به‌صورت تصادفی از میان 294 نفر کارکنان ونوس شیشه انتخاب شدند، توزیع و جمع‌آوری گردید. نتایج حاصل به‌عنوان داده‌های پیش از مداخله مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. سپس با معرفی ابزار ناب قابل‌اجرا در کارخانه و انتخاب آن‌ها توسط گروهی از مدیران که به همین منظور گرد هم جمع شدند، اقدامات موردنیاز در راستای رویکرد ناب تعریف و مورد انجام قرار گرفت. پس از طی یک دوره شش‌ماهه از آغاز اقدامات مداخله‌ای، پرسشنامه در مقطع دوم در میان افراد منتخب توزیع و جمع‌آوری گردید. نتایج پرسشنامه‌ها به‌عنوان داده‌های موردنیاز برای تجزیه‌وتحلیل نتایج از طریق آزمون‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS، مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، فرهنگ ایمنی با داده‌های دموگرافیک نمونه موردنظر، ارتباط معنی‌داری نداشتند. نتایج آزمون‌های T زوجی مشخص کرد که نمره فرهنگ ایمنی در کلیه ابعاد موردبررسی پس از مداخله افزایش داشته و درنتیجه نمره کل فرهنگ ایمنی افزایش معنی‌داری را نسبت به نمره فرهنگ ایمنی پیش از مداخله نشان داد. میانگین نمره کل فرهنگ ایمنی از 24.5± 182.66 پیش از مداخله، به 24.2±203.85 افزایش یافته است. کلمات کلیدی: فرهنگ ایمنی، ابزار ناب، رویکرد ناب
كلمات كليدي : فرهنگ ایمنی، ابزار ناب، رویکرد ناب
تاريخ دفاع : 1395-11-06