بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930563923
نام و نام خانوادگي : چنگیز رجائی
عنوان پایان نامه : تأثیرنوع تقاطع های غیر هم سطح بر روی زمان سفر و تأخیرها
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ راه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد سعید منجم ,
چكيده : افزايش ظرفیت در بخش حمل و نقل و تعداد وسايل نقليه به چالش جديدي براي برنامه ريزان حمل و نقل منجر شده است و مهندسان را با اين مشكل مواجه كرده است كه چگونگي جريان ايمن و بي وقفه را طرح ريزي كنند. احداث تقاطع های غیر همسطح در شبکه معابر شهری برای جداسازی فیزیکی مسیرهای ترافیکی و ایجاد جریان ترافیک پیوسته و کم شدن زمان تاخیر و افزایش ظرفیت تقاطع ها صورت می گیرد. تقاطع¬هاي غیر همسطح به منظور کاهش یا حذف برخوردهاي ترافیکی، ارتقاء ایمنی، کاهش تأخیر و افزایش ظرفیت ترافیکی ایجاد می¬شوند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نوع تقاطع های غیر هم سطح بر روی زمان سفر و تأخیرها انجام گرفته است. تحقیق حاضر در شمار مطالعات کاربردی قرار دارد و از نظر روش تحلیلی می باشد. اطلاعات به دست آمده، با استفاده از نرم افزارهای VISSIM و AIMSUN مورد شبیه سازی قرار گرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات بار ترافیکی از میدان شهید صیاد شیرازی شهرستان شهریار و مقایسه و درنظر گرفتن مقادیر ماکزیمم بار ترافیکی، مدلسازی در چهار حالت میدان هم سطح چراغدار سناریوی صفر و میدان با فرض احداث تقاطع غیرهمسطح نیمه شبدری سناریوی اول و تقاطع های غیر هم سطح در دو حالت کاملا هندسی شده مختلف دیگر سناریوهای دوم و سوم انجام شد. نتایج نشان میدهد که پارامترهای استخراج شده زمان تاخیر، چگالی، جریان و سرعت در سناریو دوم که تقاطع غیرهمسطح چهار سطحی، بهتر از سناریو اول نیمه شبدری در حال احداث میباشد ولی از منظر هزینه های ساخت سناریوی دوم و سوم بالاتر از اول میباشد. کلید واژه : تقاطع های غیر هم سطح، زمان سفر، تأخیر سفر، سرعت ، چگالی و جریان
كلمات كليدي : تقاطع های غیر هم سطح، زمان سفر، تأخیر سفر، سرعت ، چگالی و جریان
تاريخ دفاع : 1395-11-16