بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940079342
نام و نام خانوادگي : میلاد روفچایی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی نرخ نفوذ مته بر اساس نوع مته و پارامترهای اعمالی بر آن در حفره “4/1 12 فاز 24 میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از شبکه عصبی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد رضا انصاری
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
افشین اکبری
چكيده : بهينه سازي عمليات حفاري به دليل هزينه ي بالاي حفاري داراي اهميت خاصي است. کاهش هزینه‌های حفاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که انتخاب روش مناسب و بهینه سازی عوامل مؤثر دستیابی به حداکثر میزان نرخ نفوذ مته را قابل دسترسی می نماید. پارامترهای مختلفی ازجمله تمیزکاری چاه، سختی سازند، و اختلاف فشار درون سازند بر روی نرخ نفوذ مته در سازند تأثیر دارند که ارتباط مناسب این پارامتر با هم در انتخاب نرخ نفوذ مناسب اهمیت و ضرورت دارد. ازآنجاییکه ارتباط این عوامل با یکدیگر پیچیده است نیاز به یک روش محاسباتی قابل اجرا می باشد. شبکه عصبی مصنوعی یک روش محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی است که برای پیشبینی پاسخهای خروجی سیستمهای پیچیده استفاده میگردد. ایده اصلی اینگونه شبکه ها الهام گرفته از شیوه کارکرد سیستم عصبی زیستی، برای پردازش داده ها و اطلاعات برای یادگیری و ایجاد دانش است. در این پژوهش روش شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی به منظور تخمین نرخ نفوذ مته و سپس الگوریتم بهینه سازی ذرات به منظور بهینه سازی پارامترهای حفاری در پیش بینی نرخ نفوذ مته مناسب و تخمین زمان حفاری چاه و درنتیجه کاهش هزینه های حفاری چاه و همچنین عوامل مهم در حفاری سازندهای میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور پارامترهای جریان سیال حفاری، وزن روی مته، چرخش مته، فشار لوله، گشتاور در دقیقه و عمق مته مورد استفاده قرار گرفتند. که از میان آنها چهار مورد اول به عنوان پارامترهای قابل تغییر انتخاب شدند و مقادیر آنها با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات به منظور رسیدن به نرخ نفوذ بهینه بدست آمد. کلمات کلیدی: بهینه سازی، شبکه عصبی، الگوریتم ازدحام ذرات، نرخ نفوذ مته، عملیات حفاری
كلمات كليدي : بهینه سازی، شبکه عصبی، الگوریتم ازدحام ذرات، نرخ نفوذ مته، عملیات حفاری
تاريخ دفاع : 1397-09-19