بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950093597
نام و نام خانوادگي : مرتضي سيفي
عنوان پایان نامه : طراحی الگوی محله های مسکونی با اولویت پیاده در ایران مطالعه موردی : محله مسکونی واقع در منطقه 22 شهر تهران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمود رضایی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا بندرآباد ,
چكيده : عدم توجه کافی به گونه‌های طرح‌های مسکونی در میان انواع طرح‌های شهری از یک طرف، ضرورت تهیه مسکن برای کلیه اقشار جامعه به ویژه اقشار با درآمد نسبی پایین، اهمیت طراحی مسکونی را در شهرها به ویژه در شهر تهران و منطقه ی 22 نشان داده است. در پژوهش حاضر با توجه به مشکلات و معضلات محلات مسکونی حاضر در کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران ، طراحی محله‌ای مسکونی عاری از اتومبیل نمونه موردی مورد نظر در دستور کار قرار گرفته است . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، واز نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق روش‌های اسنادی و میدانی بدست خواهد آمد. نخست انواع گونه‌های طراحی شهری و به خصوص مسکونی در جهان و ایران دسته بندی شده سپس به بررسی انواع محله مسکونی پیاده مدار و نمونه‌های آن پرداخته شده است.جامعه ی آماری منطقه 22 تهران و نمونه ی آماری محله مسکونی مورد مطالعه انتخاب شده است .هرچند این پژوهش رویکرد طراحی دارد ولی در نظر است که حتی الامکان نوآوری طرح و پیامدهای ترافیکی، اجتماعی و کالبدی -طراحی آن مورد سنجش قرار گرفته است.با توجه به مطالعات میدانی و تحقیقات گسترده در ارتباط با موضوع تحقیق بعد از تعیین معیارهای کالبدی ، زیست محیطی – اقتصادی ، ادارکی و کاربردی شاخص ها و مولفه های از درون آنها استخراج شد و طرح پیشنهادی براساس آن بعد از امتیاز دهی ارائه شده است نتایج تحقیق نشان می دهد : توسعه های اتومبیل محور و بی رویه شهری، اثرات زیانباری بر محلات و محیط های شهری وارد کرده است. خیابان های محلی اکنون در فقدان سلسله مراتب دسترسی و با تداوم حرکت سواره و سیطره آن بر عرصه ها تبدیل به مسیرهای عبوری شده اند. به صورتی که سلطه اتومبیل بر عرصه های همگانی محلات روز به روز بیشتر شده و پیاده نیز در روند افزایشی همواره به حاشیه رانده می شود در طرح خیابان های داخل محلات مسکونی باید برتری را به آرامش محله و ایمنی پیاده ها داد. به این منظور با طراحی مناسب راه و اطراف آن، سرعت حرکت وسایل نقلیه در داخل محلات پایین نگه داشته می شود. انطباق دادن مسیر خیابان های محلی به بناهای موجود در بافت های محله و شهر و عوارض طبیعی آن باید اساس طراحی قرار گیرد.بدین ترتیب پیشنهادهایی هم چون اصلاح هندسی و ایجاد فضای چرخش وسایل نقلیه در فاصله مناسبی ، طراحی استاندارد پایانه‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی در فاصله مناسب و... ارائه شده است . واژگان کلیدی : محله مسکونی ، پیاده راه ، طراحی شهری ، منطقه 22 تهران.
كلمات كليدي : محله مسکونی ، پیاده راه ، طراحی شهری ، منطقه 22 تهران.
تاريخ دفاع : 1397-06-13