بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930530166
نام و نام خانوادگي : مجتبی اکبری فراهانی
عنوان پایان نامه : بررسی عددی افزایش عملکرد برج خنک کن(هلر)با استفاده از تزریق گازهای خروجی از سیکل در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرش میرعبداله لواسانی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در مطالعه حاضر به کمک روش عددی، مکش طبیعی برج خنک کن با تزریق گاز های حاصل از احتراق از بخش سیکل ترکیبی در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان پرداخته شده است. این مدلسازی با نتایج واقعی و محاسبات ترمومکانیکی جهت بهبود عملکرد راندمان حرارتی برج خنک کن در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان مورد ارزیابی قرار گرفته است. سرعت باد منطقه ای 3 متر بر ثانیه به عنوان مبنا قرارگرفته و تحلیل عددی در دو حالت برج بدون نازل تزریق دود و برج مجهز به نازل تزریق دود موردبررسی قرار گرفته است وتاثیرات آن با توجه به مدل های واقعی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله در زمینه توزیع فشار و دما و میدان سرعت جریان و همچنین میزان حرارتی که در برج دفع می شود نشان می دهد که برآیند سه اثر مذکور، باعث افزایش دبی جرمی عبوری از برج می گردد که این افزایش باعث بهبود راندمان حرارتی برج به میزان 15 درصد و دبی جرمی هوای عبوری به میزان 16 درصد در شرایط طراحی خواهد شد. اما از طرفی بکار گیری این نازل تاثیر ناچیزی بر اختلاف دمای میانگین ایجاد شده در دلتا ها و سطوح حرارتی خواهد داشت. این امر بیانگر کارآمد بودن این روش در بهبود عملکرد برج خنک کن و افزایش راندمان حرارتی برج خنک کن در نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان می باشد.
كلمات كليدي : برج خنک کن، هلر، نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان
تاريخ دفاع : 1396-10-12