بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910640536
نام و نام خانوادگي : میترا حدادی
عنوان پایان نامه : معادلات تابعی روی جبرهای باناخ سه تایی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : رياضي
رشته/گرایش تحصيلي : رياضي محض - آناليز
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : امین محمودی کبریا ,
مجید اسحاقی گرجی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : داود ابراهیمی بقا ,
چكيده : هدف این رساله، ارائه ی معادلات تابعی جدید و بررسی پایداری آن ها است. در این رساله به معرفی و حل نامعادله ی تابعی جدید مشتق پمپی و معادله‌ی تابعی مشتق پمپی سه متغیره می پردازیم همچنین، معادلات تابعی جدید درجه ی دوم پمپی و درجه ی دوم پمپی سه تایی را روی جبرهای باناخ سه تایی معرفی می کنیم و به پایداری هایرز- اولام و هایرز- اولام تعمیم یافته ی این معادلات تابعی می پردازیم سپس پایداری هایرز- اولام همومورفیسم سه تایی و مشتق سه تایی معادله‌ی تابعی درجه ی دوم پمپی را بررسی می کنیم و با رویکرد های مستقیم و نقطه ی ثابت پایداری هایرز- اولام و هایرز- اولام تعمیم یافته ی همومورفیسم سه تایی ژردان و مشتق سه تایی ژردان معادله ی تابعی درجه ی دوم پمپی سه تایی را روی جبرهای باناخ سه تایی اثبات می کنیم. واژه های کلیدی: معادلات تابعی، جبرهای باناخ سه تایی، پایداری، رویکرد مستقیم، رویکرد نقطه ی ثابت
كلمات كليدي : معادلات تابعی، جبرهای باناخ سه تایی، پایداری، رویکرد مستقیم، رویکرد نقطه ی ثابت
تاريخ دفاع : 1397-04-24