بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930557046
نام و نام خانوادگي : علیرضا فرهمند نیا
عنوان پایان نامه : محاسبات پتروفیزیکی با بهره گرفتن از واحدهای جریان های هیدرولیکی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمدعلی ریاحی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمود معماریانی
چكيده : در این پایان نامه ابتدا با مطالعه¬ي تحقيقات و مطالعات ساير پژوهشگران، مجلات تخصصي ومرتبط اطلاعات موردنياز گردآوري شد. در این تحقیق پارامترهای پتروفیزیکی شامل حجم شيل، آب اشباع شدگي، آبكاهش نيافتني، تخلخل و تراوایی می¬باشند. این تحقیق از نوع مطالعات مدلسازی بوده و با استفاده از نرم افزار متلب پارامترهای پتروفیزیکی مخزن سازند کنگان(k4) در میدان پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت. شناسایی پتروفیزیکی به عنوان یکی از مهمترین مراحل در ارزیابی و یژگی های مخزنی با بهره گیری از مطالعه مقاطع تهیه شده از مغزه، توصیفات مغزه، نمودار هاي چاه پیمایی و نمودارهای دوتایی استاندارد امکان پذیر است. شناسایی پتروفیزیکی به عنوان یکی از مهمترین مراحل در ارزیابی ویژگی های مخزنی با بهره¬گیری از بررسی برش¬های نازک تهیه شده از مغزه، توصیف مغزه، نمودارهاي چاه¬پیمایی و نمودارهای دوتایی استاندارد امکان پذیر است. در این پایان نامه با بهره¬گیری تحلیل پتروفیزیکی سازند کنگان نمودارهاي چاه پیمایی بررسی و با هم مقایسه شدند. سپس محاسبات پتروفیزیکی روي داده هاي تصحیح شده انجام گرفت و پارامترهاي مختلف پتروفیزیکی مانند تخلخل، تراوایی، آب کاهش نیافتنی و ... به دست آمد.نتایج بدست آمده از نمودار های چاه پیمایی به نتایج بدست آمده از مغزه گیری تقریبا نزدیک بود، که با توجه به اقتصادی بودن و سادگی و قابل دسترس بودن این روش نتایج مطلوب می باشد. کلمات کلیدی: محاسبات پتروفیزیکی ، جریان هیدرولیکی، مخزن سازند کنگان
كلمات كليدي : محاسبات پتروفیزیکی ، جریان هیدرولیکی، مخزن سازند کنگان
تاريخ دفاع : 1397-06-21