بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940207302
نام و نام خانوادگي : آرین صبوری
عنوان پایان نامه : ارائه یک رابطه جدید برای پیش‌بینی شاخص فشردگی خاک‌های رسی با استفاده از روش هوشمند جپ
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر علی خاکبازان
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر امیرعلی زاد
چكيده : یکی از پارامترهای شناخته شده برای تعیین پتانسيل نشست تحكيمي خاك‌ها ضريبي به نام شاخص فشردگي (CC) است. این شاخص را می‌توان با آزمایش تحکیم (ادومتر) تعیین نمود. هدف اصلی این پایان‌نامه ارائه یک رابطه جدید برای پیش‌بینی شاخص فشردگی خاک‌های رسی با استفاده از یکی از روش‌های هوش مصنوعی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش جپ یا برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) است که از جدیدترین روش‌های هوش مصنوعی است. روش جپ نوع خاصی از روش‌های الگوریتم ژنتیک (GA) است. خواص فیزیکی انتخاب شده برای ساخت مدل یاد شده شامل درصد رطوبت طبیعی، تخلخل اولیه، حد روانی و دانسیته می‌باشد. به‌عبارتی دیگر پارامترهای ذکر شده متغیرهای مستقل این تحقیق هستند و طبعا شاخص فشردگی خاک‌ها نیز متغیر وابسته خواهد بود. داده‌های این تحقیق مربوط به 109 آزمایش تحکیم در خاک‌های رسی جنوب شهر تهران بوده است. داده‌های موجود به‌صورت تصادفی به داده‌های آموزشی و تایید (آزمایش) تقسیم شدند. برای ساخت مدل مورد نظر از دو روش مختلف استفاده شد و تلاش شد با انجام چندین‌بار سعی و خطا و تغییر در طراحی مدل‌ها بهترین نتایج حاصل شوند. در مجموع نتایج بدست آمده نشان دادند روش GEP توانسته شاخص فشردگی خاک‌ها را به‌صورت قابل قبولی تخمین بزند. به‌عبارتی شاخص فشردگی‌های پیش‌بینی شده هم به‌لحاظ همبستگی و هم مقادیر خطاها در مقایسه با مقادیر واقعیشان قابل قبول بوده‌اند. با توجه به نتایج اخذ شده در نهایت دو مدل (رابطه) نیز برای تخمین شاخص فشردگی خاک‌های رسی تهران پیشنهاد شد.
كلمات كليدي : خاکهای رسی- نشست- شاخص فشردگی- آزمایش تحکیم پیش‌بینی- هوش مصنوعی- روش جپ- برنامه‌ریزی بیان ژن- خواص فیزیکی
تاريخ دفاع : 1397-06-05