بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950090418
نام و نام خانوادگي : مریم مظفرپور نوری
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه¬ای بیان miR-141 در نمونه های سرم افراد سالم و سرطانی NSCLC با استفاده از روش Real Time PCR
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
سید محمد مهدی حمدی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : رودابه بهزادی ,
چكيده : سرطان ریه یکی از شایع ترین سرطان های بدخیم در گستره ی جهان است و این سرطان باعث میزان بالایی مرگ ومیر ناشی از سرطان می شود.سرطان ریه دارای 2 نوع اصلی می باشد : سرطان ریه سلول های غیر کوچک(NSCLC) و سرطان ریه سلول های کوچک(SCLC).اختلالات ژنتیکی و مولکولی نقش اساسی در گسترش و بقاء سلول های سرطان ریه دارند،که با جنسیت، سن، آلودگی هوا، مصرف دخانیات، شغل و عادت های غذایی مرتبط می باشد.میکروRNA ها نقش اساسی در تنظیم چرخه سلولی دارند که این نقش هم به صورت سرکوب کننده ی تومور و هم به عنوان آنکوژن می باشد.به خاطر نقش مهمی که دارند، هر خطایی از آنها ممکن است تاثیر قابل توجهی در پیدایش و پیشرفت سرطان داشته باشد.خصوصیات میکروRNA ها،آنها را یک بیومارکر خوب برای تشخیص و پیش بینی سرطان های مختلف مانند سرطان ریه کرده است.استفاده از بیو مارکرهای سرمی می تواند در تشخیص زود هنگام کمک کند.بنابراین در این تحقیق،میزان بیان 141miR- مورد بررسی قرار گرفت.50 نمونه سرم افراد سالم و 50 نمونه آدنو کارسینوم ریه از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری انتخاب شدند.در مطالعه مولکولی،بیان miR-141 در نمونه های سالم و نمونه های سرطان ریه با استفاده از روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.در ابتدا RNA از نمونه سرم خون با کیت استخراج miRNA،استخراج شد.سپس cDNA سنتز شد.بعد،از روش Real time PCR برای بررسی بیان microRNA ها در هر دو گروه از نمونه ها استفاده شد.همانطور که نتیجه ها نشان داده است، بیان miR-141 در نمونه های NSCLC در مرحله 1 و 2 تغییر قابل توجه ای در مقایسه با گروه کنترل نداشته است. در حالی که در نمونه های NSCLC که در مرحله 3 و 4 قرار داشتند، بیان miR-141 در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است.علاوه بر این در مرحله 4، که به عنوان مرحله متاستاز شناخته می شود، بیان miR-141 ، 12.59 برابر در مقایسه با نمونه های شاهد افزایش یافته است.بر اساس نتایج، اندازه گیری بیان 141miR- درسرم های NSCLC می تواند یک نشانگرزیستی خوب برای تشخیص و پیش آگاهی باشد. کلمات کلیدی: NSCLC ، miR-141 ، Q-PCR  
كلمات كليدي : NSCLC ، miR-141 ، Q-PCR
تاريخ دفاع : 1397-08-02