بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930699993
نام و نام خانوادگي : موسی توصیفیان
عنوان پایان نامه : تاثیرشکاف هیدرولیکی برمیزان تولید گاز و میعانات گازی درمیدان گازي سرخون
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
افشین اکبری دهخوارقانی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمد رضا انصاری
چكيده : پس از تشــکیل بانک نفت، تراوائی نســبی گاز به میران قابال توجهی کاهش یافته و به تبع ان میزان تولید گاز نیزکاهش می یابد. این کاهش تولید تابعی اســت از میزان افت فشــار، میزان دبی چاه، غنی بودن گاز، شــکل منحنی هاي تراوایی نسـبی گاز و نفت، میزان تراوائی مطلق سنگ مخزن و بسیاري از پارامترهاي دیگر. بنابراین ما در اکثر چاه ها با پدیده اي به عنوان بجا ماندن میعانات گازي در مخزن روبرو هستیم که می بایست با مدیریت صـحیح تولید از کاهش افت فشار و تشکیل میعانات گازي در مخزن جلوگیري نماییم. راهکارهاي مختلفی براي جلوگیري ازاین پدیده در مخزن قابل اجرا بوده که بســته به شــرایط مخزن و ســیال اولیه و همچنین شــرایط اقتصــادي تفاوت می کنند. لذا در این پروژه یکی از این روشــها یعنی تاثیر شــکاف هیدرولیکی جهت افزایش بازیافت میعانات گازي به چالش کشیده می شود. کلیدواژه ها :شکاف هیدرولیکی ،تراوائی ،میزان دبی چاه،سنگ مخزن
كلمات كليدي : شکاف هیدرولیکی ،تراوائی ،میزان دبی چاه،سنگ مخزن
تاريخ دفاع : 1397-09-19