بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930320652
نام و نام خانوادگي : محمد مهران راد
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع مسکونی مهرِ شهر جدید پرند، با تمرکز بر شاخصه های رتبه بندی طراحی ساختمان پایدار در ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي ارشد معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شادی عزیزی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : وحید قبادیان ,
چكيده : هدف اصلی این رساله پیشنهاد و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش مصرف انرژی مجتمع های مسکونی ارزان قیمت حاشیه شهر تهران می باشد. قیاس ها و بررسی های انجام شده در سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز نظیر لید کشور آمریکا و بری آم کشور انگلستان نشانگر این موضوع هستند در صورت رعایت اصول کاهش مصرف انرژی از زمان آغاز ایده پردازی و طراحی می تواند در حدود نیمی از هزینه های انرژی سالیانه یک مجتمع را کاهش دهد. تبیین اصول کلی و اصلاح الگوها و قوانین موجود ایران با توجه به نمونه های بین المللی در هر اقلیم می تواند موجب صرفه جویی قابل توجه در زمان و هزینه های تیم های طراحی گردد. با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی پیرامون شاخصه های رتبه بندی ساختمان های پایدار، بومی در ایران، و همچنین استانداردهای یک مجتمع مسکونی ارزان قیمت پایدار در اقلیم تهران، نگارنده تمرکز خود را بر روی عوامل کلیدی طراحی و امکان سنجی های عملی، تحت لوای قوانین موجود کشور کرده است. در راستای افزایش اعتبار راهکارهای پیشنهاد، نگارنده تمامی اطلاعات را با نرم افزار شبیه ساز انرژی ساختمان "دیزاین بیلدر" مدلسازی کرده و نتایج را بصورت نمودارهایی ارائه نموده است. متغیر های بررسی شده در این پژوهش پس از انجام مقایسات تطبیقی با قوانین ارزیابی بین المللی و همسان سازی با برخی مباحث مرتبط مقررات ملی ساختمان در ایران شامل: جهتگیری، کشیدگی بنا، نحوه ارتباط با زمین، نوع و محل بازشوها، پانل های خورشیدی، کالکتورهای خورشیدی، دستگاه های هاضم زباله، انواع توربین ها و بکارگیری مصالح بازیافتی مناسب می باشد. هر کدام از متغیرهای عنوان شده با در نظر گرفتن جوانب و مکاتبه با شرکت های بین المللی ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته اند و به لحاظ امکان انجام و صرف اقتصادی در بلند مدت مورده بررسی قرار گرفته اند.
كلمات كليدي : معماری پایدار، مسکن ارزان قیمت، مسکن مهر، سیستم های رتبه بندی پایداری ساختمان، لید، بری آم
تاريخ دفاع : 1396-10-30