بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930573388
نام و نام خانوادگي : رضا نشاطی
عنوان پایان نامه : اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺸﺨﺼﻪﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮐﺎﻟﺮﯾﻤﺘﺮي ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از روش ﺗﺪاﺧﻞﺳﻨﺠﯽ ﺗﻤﺎمﻧﮕﺎري ﻟﯿﺰري
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی هسته ای
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرهود ضیائی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمدرضا رشیدیان وزیری
چكيده : به منظور انجام کالریمتری پرتوها به روش تداخل سنجی تمام نگاری نیاز به مواد شفاف معادل بافت است. در کار حاضر، پلکسی گلس و ترکیب آب و موادی با ظرفیت گرمایی ویژه کمتر نظیر الکل، مورد بررسی قرار گرفتند. هدف اصلی در این پایان نامه، انتخاب و مشخصه یابی مادهای با ظرفیت گرمایی ویژه کمتر نسبت به آب و در عین حال دارای خاصیت معادل بافت بودن است، چراکه اگر ظرفیت گرمایی ویژه آن کم باشد در نتیجه تغییرات دمایی آن با جذب دز پرتو بیشتر، و در نتیجه تغییرات ضریب شکست نیز بیشتر خواهد بود. تحت چنین شرایطی اندازهگیری دز جذبی پرتو دقیق تر انجام می پذیرد. عامل مهم در کالریمتری پرتوها به روش تداخل سنجی، دانستن رابطه تغییرات ضریب شکست ماده با تغییرات دما است. در این پژوهش با بهرهگیری از روشهای"اندازه گیری جابجایی باریکه لیزر" و نیز "شمارش نوارهای تداخلی با استفاده از تداخلسنج ماخ-زندر" رابطه تغییرات ضریب شکست ماده با تغییرات دما اندازه گیری گردید. در انتها بهترین نتیجه برای ماده پلکسی گلس به دلیل عدم داشتن همرفت و ظرفیت گرمایی ویژه کمتر نسبت به آب به دست آمد.
كلمات كليدي : کالریمتری پرتوها - تداخل سنجی تمام نگاری- پلکسی گلس-آب-دز جذبی- ضریب شکست
تاريخ دفاع : 1396-11-11