بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911035741
نام و نام خانوادگي : عاطفه لطیف
عنوان پایان نامه : بهبود پیش بینی پیوند های آینده در شبکه های اجتماعی تالیف مشترک پویا با توجه به سیر تکاملی آنها تحت تاثیر نشریات
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا هدایتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : واهه آغازاریان ,
چكيده : اساس این پژوهش را نوعی از شبکه‌های اجتماعی همکاری به نام شبکه‌های تالیف-مشترک تشکیل می‌دهد که فعالیت‌های مرتبط با آن، حول محور استناد‌های نویسندگان و اثر همکاری متقابل آنها در تحقیقات انجام می‌شوند. شبکه‌های همکاري، براي دستيابي بهتر به اهداف سازگار و يا اهداف مشترک ايجاد مي‌شوند و در آن، تعاملات توسط شبکه‌هاي کامپيوتري پشتيباني مي‌شوند. نظم و نظام شبکه‌هاي اجتماعی همکاري بر ساختار، رفتار و پويايي آن‌ها متمرکز است. در این پژوهش بر آن شدیم که به کمک نرم‌افزار داده کاو رپیدماینر در پیش‌بینی لینک شبکه‌های اجتماعی تالیف مشترک بهبود ایجاد کنیم. برای این منظور از الگوریتم‌های یادگیری نظارتی استفاده کردیم. در مقایسه روش انجام شده با موارد مشابه دیگر نتیجه حاصل شد که دقت پیش‌بینی لینک 63/98% است و خطای روش پیشنهادی این مطالعه نسبت به تمامی سایر روش‌ها کاهش داشته به طوری که میانگین درصد بهبود خطای روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها 47% است.
كلمات كليدي : شبکه‌های اجتماعی، تالیف مشترک، یادگیری نظارتی، پیش‌بینی لینک
تاريخ دفاع : 1395-06-29