بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930567761
نام و نام خانوادگي : آرش مشکوه السادات
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد جداگاهها (OFF RAMP) برروی ایجاد پدیده همگرایی/واگرایی در بزرگراه ها برپایه (HCM 2010)(مطالعه موردی شهرتهران)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي حمل ونقل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکترمحمدسعیدمنجم
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکترغلامعلی شفابخش
چكيده : چکیده این پژوهش به عملکرد محدوده های واگرایی و تداخلی با تاکید بر آنالیز چگالی و سرعت پرداخته است. به همین منظور دو محدوده واگرایی(رمپ راستگرد نیایش شرق به سعادت آباد شمال) و محدوده تداخلی (بزرگراه نیایش شرق حدفاصل بزرگراه اشرفی اصفهانی تا یادگار امام ) واقع در شهر تهران مورد بررسی قرارگرفته است. سرعت و چگالی بر اساس ترافیک عبوری وواقعیت موجود با فیلم برداری وشمارش برداشت شد وبا سرعت و چگالی پیش بینی شده برپایه بخش های واگرایی و تداخلی دستورالعمل ظرفیت بزرگراهی آمریکا 2010 مقایسه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که مقادیرحجم عبوری خودروها درمحدوده واگرایی بیشتر از واقعیت موجود پیش بینی شد ومیانگین اختلاف سرعت پیش بینی شده براساس دستورالعمل دراین محدوده حدود 8 درصد بیشتر از واقعیت محاسبه شد. این درحالی است که تخمین چگالی توسط دستورالعمل در این محدوده درحدود 14درصد کمتر ازواقعیت رخ داد. متدلوژی دستورالعمل ظرفیت بزرگراهی مقادیر چگالی درمحدوده تداخلی را بامیانگین 8درصد کمتر ازواقعیت موجودپیش بینی کرده است حال آنکه مقادیر سرعت پیش بینی شده در این محدوده بصورت میانگین 8 درصد بیشتر ازوقعیت تخمین زده شده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی : راستگرد واگرایی ، چگالی، تداخلی
تاريخ دفاع : 1397-06-10