بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930540388
نام و نام خانوادگي : شکوه احتشامی
عنوان پایان نامه : ساخت جاذب های بر پایه نانوذرات اصلاح شده با تکنیک های مختلف برای ریز استخراج ترکیبات آلی از نمونه های آبی و بیولوژیکی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا فیض بخش , امیر حسین محسن صرافی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : همایون احمدپناهی ,
علی روستایی
چكيده : تهیه و به¬کارگیری جاذب¬های نانوکامپوزیتی به¬منظور ریزاستخراج بعضی از آلاینده¬های زیست محیطی از نمونه¬های آبی و بیولوژیکی محور اصلی این رساله می¬باشد. در بخش اول، جاذب¬ نانوکامپوزیتی پلی تیوفن کیتوسان مغناطیسی با روش¬ شیمیایی تهیه شد و به¬عنوان فاز استخراج¬کننده برای اندازه¬گیری داروی فلوکستین به¬کار گرفته شد. برای اندازه¬گیری کمی از دستگاه طیف¬سنجی فلوئورسانس استفاده گردید. اثر نسبت اجزاء و پارامترهای مؤثر بر فرآیند استخراج بر روی کارآیی استخراج نانوکامپوزیت بررسی شد. تصاویر SEM تهیه شده، نشان دهنده مورفولوژی و اندازه ذرات متفاوت برای نانو¬ذرات Fe3O4 پوشش داده شده با کیتوسان نسبت به نانو¬ذرات Fe3O4 خام می¬باشد. نانوکامپوزیت پلی تیوفن/کیتوسان به دلیل داشتن مساحت سطح و برهم¬کنش¬های بیشتر، کارآیی بالاتری در استخراج فلوکستین از خود نشان می¬دهد. بعد از بهینه¬سازی، مهم¬ترین پارامترهای مؤثر در کارآیی روش، پارامترهای تجزیه¬ای اندازه¬گیری گردیدند. در شرایط بهینه روش ارائه شده در محدوده غلظتی μg L-1 15–1000 خطی بوده (9994/0= R2) و مقدار حد تشخیص برابر μg L-15 به¬دست آمد. مقدار RSD طی پنج بار استخراج در سطح غلظتی μg L-1 75در شرایط یکسان برابر 2% به¬دست آمد. در بخش دوم نانوکامپوزیت¬های پلی¬آمید/گرافن اکسید به کمک تکنیک الکتروریسی بر روی سیم فولاد زنگ نزن تهیه شد و به¬عنوان فیبر نشکن ریزاستخراج با فاز جامد برای استخراج هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک مورد استفاده قرار گرفت. به¬منظور الکتروریسی نانوکامپوزیت پلی¬آمید–سیلیکا، ابتدا محلول همگن از نایلون 6 و نانوذرات گرافن اکسید با مقادیر متفاوت در حلال فرمیک اسید تهیه و به درون سرنگ انتقال داده شدند. سپس با اعمال ولتاژ KV 16 بین سوزن و الکترودجمع¬کننده (فیبر نشکن)، نانوکامپوزیت مورد نظر بر روی الکترود جمع¬کننده تشکیل شدند. حضور گرافن اکسید در محلول پلی‌آمید سبب کشیدگی بیشتر نانوالیاف پلی‌آمید و کاهش قطر آن‌ها شد. هم¬چنين اثر پارامترهاي مؤثر بر فرآيند استخراج و واجذب مانند افزایش قدرت یونی محلول، دمای واجذبی، دمای استخراج، زمان استخراج و زمان واجذبی مورد بررسي قرار گرفتند. محدوده خطي روش اصلاح نانوالیاف ارائه شده بین ng L-12000-5 بوده و حد تشخیص در گستره ng L-1 1-7/0 حاصل شد. مقدار انحراف استاندارد نسبی (%RSD) با سه بار استخراج برای غلظت ng L-1 100 در گستره 10-5% به‌دست آمد. نانوکامپوزیت پلی آمید/گرافن اکسید برای آنالیز نمونه‌های حقیقی از آب سد کلان ملایر و آب شهر تهران به‌کار گرفته شد. مقادیر بازیابی نسبی ((%RR برای این نمونه‌ها در گستره 101-89% به‌دست آمد. کلمات کلیدی:نانوکامپوزیت¬های پلیمری، نانوذرات معدنی، ریزاستخراج با فاز جامد، ریزاستخراج فاز مغناطیسی، کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی، فلورسانس، آلاینده¬های آلی، نمونه¬های آبی و بیولوژیکی.
كلمات كليدي : نانوکامپوزیت¬های پلیمری، نانوذرات معدنی، ریزاستخراج با فاز جامد، ریزاستخراج فاز مغناطیسی، کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی، فلورسانس، آلاینده¬های آلی، نمونه¬های آبی و بیولوژیکی.
تاريخ دفاع : 1397-04-03