بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940100403
نام و نام خانوادگي : اشکان حسن پور
عنوان پایان نامه : مدل سازی رسوب آسفالتین در محیط متخلخل با استفاده از تکنیک CFD (دینامیک محاسباتی سیال)
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي شيمي - صنايع پالايش
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علی اسفندیاری بیات
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش به مدل سازی رسوب آسفالتین در محیط متخلخل با استفاده از تکنیک CFD (دینامیک محاسباتی سیال) میپردازد. آسفالتين يکي از اجزاي تشکيل دهنده نفت با ساختمان مولکولي پيچيده شامل حلقه¬هاي آروماتيک در هسته و اجزاي نفتنيک در اطراف آن مي¬باشد.امروزه در صنعت نفت در زمينه استخراج وبهره برداري، انباشت نفت خام در مخازن سطح الارضي وخطوط انتقال نفت، تشكيل مواد ارگانيك سنگين (واكس و آسفالتين) وبه دنبال آن ايجاد رسوب درون سازند¬هاي نفتي، تأسيسات وخطوط انتقال نفت، تبدیل به معضل در این صنعت شده است.. .مطالعات توصیفی از مكانيزم¬هاي رسوب و روش¬هاي پيشگيري يا كاهش رسوبات آلي سنگين بويژه آسفالتين را با بررسي عوامل موثر در اين فرآيند در شرايط واقعي مخزن و چاه بدست مي¬دهد، كه با داشتن داده¬هاي تجربي و مقايسه با انتظارات پيش¬بيني شده مي¬تواند به راهكارهاي عملي جهت رفع مشكل رسوبات در چاه¬، تسهيلات سر چاهي و تاسيسات فرآورش موثر واقع گردد. هدف از این تحقیق مطالعه و مدلسازی نشست آسفالتین در محیط متخلخل با استفاده از دینامیک محاسباتی سیال(CFD) و بررسی اثر تغییر فشار بر آن می¬باشد. در پژوهش حاضر مطالعه و مدلسازي نشست آسفالتين در محيط متخلخل انجام شد و اثرات آن مورد بررسي قرار گرفت. به منظور مدلسازي ميزان نشست آسفالتين در محيط متخلخل، در ابتدا از يکي از مدلهاي ترموديناميکي موجود استفاده شد و در دما و ترکيب درصد ثابت، ميزان آسفالتين تعادلي در فاز رسوب، به صورت تابعي از فشار محاسبه گرديد.از اطلاعات تجربي موجود جهت تنظيم پارامترهاي معادلات استفاده شد.نتايج نشان ميدهد که از ميان مکانيسمهاي نشست در محيط متخلخل، نشست سطحي از حساسيت بيشتري برخوردار است و مانند دو مکانيسم همراهبردگي و انسداد گلوگاهي، پيش شرط خاصي براي وقوع آن نياز نيست کلمات کلیدی: رسوب آسفالتین ،محیط متخلخل ،تکنیک CFD
كلمات كليدي : رسوب آسفالتین ،محیط متخلخل ،تکنیک CFD
تاريخ دفاع : 1397-08-26