بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930501609
نام و نام خانوادگي : سمانه منصوری
عنوان پایان نامه : بررسی نقش های هنری و جایگاه فرهنگی معابد آناهیتا در ایران باستان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد عارف
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : امیر کاووس بالازاده ,
چكيده : هنر هر سرزمین همواره با فرهنگ آن در ارتباط بوده است و وضعیت فرهنگی هر دوران در چهره ی هنر آن قابل رویت است. مولفه های فرهنگی واحد فرهنگ به حساب می آیند و هر دو جنبه ی مادی و معنوی فرهنگ را شامل می شوند. معابد آناهیتا به سبب ویژگی های خود به عنوان یک اثر معماری در دوران باستان با هر دوی این وجوه سروکار دارند و برای دریافت پیام های موجود در آنها باید زمینه های فرهنگی که معابد در مسیر آن به وجود آمده مورد شناخت و مطالعه قرار داد، در غیر این صورت مفاهیم آن به خوبی قابل درک نخواهد بود. معماری معابد آناهیتا دارای هویتی است که اولأ بیانگر ارزش های حاکم بر جامعه است، ثانیأ مبین ارزش هایی است که جامعه به آن تمایل دارد و ثالثأ بیانگر هویت فرهنگی پدید آورندگان آن است و حضور آب با اشکال مختلف در ساختار معابد بر اهمیت خاص مذهبی و توجه بر وجه کمال و جمال آب تأکید می کند. آب که در دیدگاه ها، فرهنگ ها و اساطیر دنیا به عنوان مایه ی حیات اهمیت بسیار داشته در ایران باستان، فراتر از نقش عملکردی، به مثابه نمادی از پاکی، روشنایی، زایش، زیبایی، طهارت مادی و معنوی مطرح بوده است و شاهان ساسانی مقام آناهیتا، ایزدبانوی آب ها، فرشته ی دودمان و پیروزی خویش را به درجه ی اهورایی ارتقاء داده، با ساخت نیایشگاه ها و معابد در کنار جویبارها و چشمه ساران سرسبز ضمن انجام فریضه ی دینی، موجبات خشنودی و رضایت مردم و ایزدبانو را فراهم می کردند. پایان نامه پیش رو با تدقیق حداکثری در عکس ها و استناد به کتاب ها و مقاله های مرتبط برای بررسی نقش های هنری و جایگاه فرهنگی معبد آناهیتا بیشاپور در کازرون و معبد آناهیتا کنگاور در کرمانشاه تدوین شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی و روش تنظیم آن به صورت کتابخانه ای و توصیفی – تحلیلی، مبتنی بر ادبیات نظری ساختارگرایی کلیفورد گیرتز و کارکردگرایی برونیسلاو مالینوفسکی بوده است. کلیدواژه ها:هنر؛ فرهنگ؛ معبد؛ آناهیتا؛ ایران باستان
كلمات كليدي : هنر؛ فرهنگ؛ معبد؛ آناهیتا؛ ایران باستان
تاريخ دفاع : 1397-06-04