بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۴۰۴۶۹۵۰۰
نام و نام خانوادگي : محمد حسن حقیقت
عنوان پایان نامه : بررسی فعالیت های آنتی اکسیدانی و ضد آتروژنیک عصاره آبی برگ گیاه شوید(Anethum graveolens) برخرگوش با رژیم تغذیه کلسترول بالا
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهاره پاکپور ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مجید نواییان
چكيده : گیاه شوید (Anethum graveolens) یکی از گیاهان دارویی است که در طب سنتی برای پیش گیری، درمان قند و چربی خون استفاده می شده است. هدف از این مطالعه پیدا نمودن مکمل غذایی گیاهی و نه دارو، جهت پایین آوردن چربی خون و به دنبال آن جلوگیری از تصلب شرایین است. در این تحقیق عصاره آبی برگ گیاه شوید بدست آمد. بهترین دمای استخراج عصاره با بالاترین خاصیت آنتی اکسیدانی، دمای ۱۰۰درجه سانتیگراد در مدت زمان ۱۵ دقیقه بود. تاثیر مصرف عصاره شوید روی۳۶خرگوش در شش گروه نرمال، هایپر کلسترولمیا، تیمار با سیمواستاتین، تیمار با ۱۵۰،۳۰۰،۶۰۰میلی گرم مکمل پودر عصاره آبی برگ شوید بر کیلوگرم وزن خرگوش از نظر پروفایل لیپیدهای خونی، میزان پراکسیدهای لیپیدی خون، سطح وضعیت آنتی اکسیدانی خون و در نهایت وضعیت آئورت از جهت تشکیل یا عدم تشکیل پلاک بررسی شد. از آزمون های FRAB ،TBA،DPPH، TFC و TPC جهت بررسی میزان خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده در شرایط مختلف دما و زمان استفاده گردید. نتایج بدست آمده (تحلیل واریانس (ANOVA) با استفاده ازنرم افزار SPSS نسخه ۱۷برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت) از مصرف خوراکی عصاره برگ گیاه شوید به خرگوش طی مدت زمان ده هفته از نظر آزمون های LDL ،HDL ،TG ،TC ،SOD ،GPX ،TAS و MDA نشان داد که میزان دوز ۱۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن خرگوش بهترین تاثیر را بر پروفایل های خونی و کاهش ایجاد پلاک بر آئورت و جلوگیری از ایجاد آترواسکلروزیس دارا است. کلمات کلیدی:شوید, (Anethum graveolens) آنتی اکسیدان,هایپرکلسترولمیا,لیپید پروکساید,مکمل
كلمات كليدي : شوید, (Anethum graveolens) آنتی اکسیدان,هایپرکلسترولمیا,لیپید پروکساید,مکمل
تاريخ دفاع : 1396-06-23