بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940238678
نام و نام خانوادگي : هاجره قادری
عنوان پایان نامه : کلونینگ و بیان ژن سلولاز (اندوگلوکاناز II) قارچ تریکودرما ریسئی سنتزی در باکتری اشریشیا کولی و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم نوترکیب
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : اردشیر حسام پور محلاتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : جواد آراسته ,
چكيده : سلولز به عنوان فراوان ترین پلیمر کربن هیدرات بر روی زمین محسوب می شود. تبدیل بیولوژیک زیست توده سلولزی اخیرا توجه زیادی برای تولید پایدار سوخت های زیست محیطی و مواد شیمیایی ایجاد کرده است. هیدرولیز کل آنزیمی زیست توده سلولزی می تواند آن را به مونومرهای قندی کوچک تشکیل دهنده آن تقسیم کند که می تواند در ادامه به محصولات تجاری مانند سوخت های جایگزین تخمیر شود. آنزیم اندوگلوکاناز قادر است پیوندهای گلیکوزیدی بین مونومرهای گلوکوزی را در ساختار سلولز بشکند و واحدهای کوچکتر ایجاد کند. هزینه های تولید آنزیم هنوز عامل محدود کننده در سنتز صنعتی بیواتانول است. تحقیقات و آزمایش های زیادی برای کاستن هزینه های تولید بیواتانول از پسمان های گیاهی انجام شده است، با این وجود هنوز محققان به دنبال کاستن بیشتر این هزینه ها در طی فرآیندهای تولید می باشند. یکی از استراتژی های جذاب برای کاهش بیشتر هزینه های تولید آنزیم، بهینه سازی ترکیب محیط کشت و شرایط بیان برای تولید آنزیم های نوترکیب می باشد. در این تحقیق، بیان خارج سلولی پروتئین اندوگلوکاناز (EGII) قارچ تریکودرما ریسئی (Trichoderma reesei) در باکتری اشریشیا کلی با بهبود شرایط بیان پروتئین به مقدار زیادی افزایش داده شد. در این راستا ژن نوترکیب EGII طراحی شده و کدون به منظور بیان پری پلاسمیک این پروتئین بهینه سازی گردید. پس از آن، سابکلونینگ ژن برای قرار دادن ژن سنتز شده در ناقل بیانی pET-26b انجام شد. نوسانات بیان با استفاده از آزمون فعاليت استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ما نشان داد که ژن سنتزی EGII با موفقیت بهینه سازی شده و سابکلونینگ در ناقل مناسب صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از سنجش آنزیمی نشان داد که آنزیم بیان شده در مقیاس بزرگ برای کاربردهای مناسب است.
كلمات كليدي : Endoglucanase II، Trichoderma reesei، پروتئین نوترکیب، بهینه سازی کادون
تاريخ دفاع : 1397-06-14