بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920081603
نام و نام خانوادگي : سحر اجلال آذر نمینی
عنوان پایان نامه : سنتز مشتق آمیدی فنیل آلانین و بررسی اتصال ترکیب سنتز شده با آلبومین سرم گاوی با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي- شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهشید نیکپور نزهتی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فیروزه منوچهری ,
چكيده : در این تحقیق، ترکیب 4-کلروپیکولینوییل کلراید (1) از طریق واکنش پیکولینیک اسید با تیونیل کلراید در دی متیل فرمامید سنتز شد. از طرف دیگر، ترکیب متیل-2-آمینو-3-متیل پروپانوات (2) از طریق واکنش بین فنیل آلانین و تری متیل کلروسیلان در دمای اتاق بدست آمد. واکنش فنیل آلانین و ترکیب (1) در محیط قلیایی، ترکیب 2-(4-کلروپیکولینامیدو)-3-فنیل پروپانوییک اسید (3)را تولید کرد. همچنین متیل-2-(4-کلروپیکولینامیدو) -3-فنیل پروپانوات (4) در روشی مشابه و با استفاده از متیل- 2-آمینو-3-فنیل پروپانوات و ترکیب (1) تهیه شد. پس از خالص سازی ترکیبات (3) و (4) با استفاده از آب نمک اشباع و اتر، خلوص هر یک از این ترکیبات به روش کروماتوگرافی لایه نازک تایید شد و ساختارهای مولکولی تمامی ترکیبات جدید از طریق روش های اسپکتروسکوپی (FT-IR –1H-NMR) مشخص گردید. براساس داده های آزمایشگاهی، فاکتور بازداری(RF) هر دو ترکیبات (3) و (4)، 8/0 تعیین شد و بررسی های فلورسانس نشان داد ترکیب (4)توانایی واکنش با آلبومین سرم گاوی (BSA) را از طریق مکانسیم استاتیکی دارا می باشد.
كلمات كليدي : سنتز ، فنیل آلانین، سرم گاوی، روش های اسپکتروسکوپی
تاريخ دفاع : 1394-11-26