بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930569717
نام و نام خانوادگي : هانی بهنامفر
عنوان پایان نامه : مدلسازی حرکت انسان (دویدن شتابدار،چرخش و بازگشت)با استفاده از نرم افزارopensim
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافت-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
احمدرضا عرشی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : راه رفتن و دویدن انسان یک حرکت پیچیده است ، در سال های اخیر، دانشمندان با استفاده از ابزارهای موجود روش های مختلفی را برای مطالعه و آنالیز گیت توسعه داده اند. با وجود این همچنان درک چگونگی حرکت انسان ، نیروهای وارده در حین حرکت و مکانیسم آن قابل لمس نبوده است. یکی از بزرگترین چالش ها در طراحی و شبیه سازی حرکت انسان عدم وجود یک مدل کامل و جامع و در عین حال دقیق برای شبیه سازی بوده است. این پژوهش تفاوت های بین دویدن و راه رفتن را شرح داده به طوریکه به تمامی عضلات درگیر در این حرکت با توجه به اهمیت و میزان فعال بودن در حرکات پرداخته شده است.با استفاده از داده های کسب شده از آنالیز گیت بر روی تردمیل و تجزیه و تحلیل آنها در سرعت های مختلف و همچنین استفاده از نرم افزار تخصصی opensim مدل حرکتی شبیه سازی شده و داده ها به آن اضافه شده است.از سوی دیگر داده های اولیه در نرم افزار Kinovea نیز مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات شامل تغییر طول و زاویه و مسیر حرکت مفاصل تعیین گردید. در نهایت با استفاده از قابلیت های خاص اپن سیم تمامی عضلات درگیر در پروسه دویدن با یکدیگر مقایسه شده و تغییر طول هر یک در حین حرکت مشخص شد و راهکارهایی جهت افزایش سرعت در حرکت برای ورزشکاران ارایه گردید.
كلمات كليدي : آنالیز گیت ،دویدن ،راه رفتن نرمال
تاريخ دفاع : 1396-11-10