بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940121489
نام و نام خانوادگي : محمد هاشمی
عنوان پایان نامه : تحلیل رخساره های مخزن میدان نفتی رامشیر با استفاده از داده های سه بعدی لرزه ای
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -اکتشاف
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد علی ریاحی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
ناصر عبادتیمحمد علی ریاحی
چكيده : تحلیل رخساره های لرزه ای، برای استخراج اطلاعات مهم در خصوص مخزن مفید می باشد و سبب بهبود تفسیر لرزه ای می گردد. تحلیل رخساره به دو روش با نظارت و بدون نظارت انجام می پذیرد. در روش با نظارت به اطلاعات تکمیلی مانند داده های چاه نیازمندیم. اما در الگوریتم ها بدون نظارت نیاز به دانستن اطلاعات اضافی نیست و در پروژه های اکتشافی اولیه می توانند مفید واقع شوند. روش های مختلف خوشه بندی بدون نظارت وجود دارد که در این پایان نامه نقشه های خودسازمانده مورد استفاده قرار گرفت. معمولاً تحلیل رخساره در فضای ویژگی انجام می شود که هر بُعد آن یکی از نشانگرهای لرزه ای است. داده های سه بعدی لرزه ای میدان نفتی رامشیر در سازند آسماری در این تحقیق بررسی گردید و نقشه رخساره این میدان در آن سازند بر روی افق زمانی دوسویه 1.5 ثانیه ارائه شد. در انتخاب نشانگرهای مورد نیاز در تحلیل رخساره، آن نشانگرهایی انتخاب شدند که ضریب همبستگی کمتری با هم داشتند تا بتوانند آرایه های پنهان تغییرات مخزن را مشخص کنند و در نهایت 7 نشانگر مختلف برای ورود به نقشه خودسازمانده انتخاب شدند و دسته بندی انجام پذیرفت. رخساره های بدست آمده با استفاده از داده های یکی از چاه های میدان، برچسب گذاری شد که در نهایت سه دسته رخساره ماسه سنگی، کربناته و شیلی بر روی افق مورد نظر از سازند آسماری بدست آمد. کلید واژه: تحلیل رخساره، نقشه های خودسازمانده، میدان رامشیر، نشانگر لرزه ای
كلمات كليدي : تحلیل رخساره، نقشه های خودسازمانده، میدان رامشیر، نشانگر لرزه ای
تاريخ دفاع : 1397-03-05