بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930591418
نام و نام خانوادگي : سیده مهسا زرگری
عنوان پایان نامه : بررسی اندر کنش لرزه ای تونل های زیر زمینی و سازه های واقع بر آن با استفاده از روش عددی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر حمید علی الهی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر محمدرضا شاکری
چكيده : با توجه به افزایش روز افزون جمعیت بشری، جوامع امروزی با کمبود فضاهای شهری مواجه هستند و جهت توسعه امکانات رفاهی (از قبیل: خطوط مترو، کانال های تاسیساتی، خطوط لوله آب، و...) نیاز به احداث سازههای زیرزمینی است. عمده مطالعات پیشین رفتار لرزهای این گونه سازه ها را در حین زلزله مورد بررسی قرار دادهاند، با این حال اثر اندرکنشی این قبیل سازه ها بر ساختمانهای واقع بر آن در حالت لرزه ای کمتر مورد توجه محققین واقع شده است. و با توجه به اینکه طراحی لرزه ای سازه ها، به علت وجود اندرکنش پیچیده میان تونل و سازه، در صورت در نظر نگرفتن تونل میتواند منجر به ارزیابی نادرست گردد. با آگاهی از این موضوع میتوان در تعیین آسیب پذیری ساختمان های موجود و همچنین طراحی سازه های ایمن بر روی سطح زمین، بهره جست. نتایج مطالعات پیشین نشان می دهد که حضور حفره های مدفون بر روی پاسخ لرزه ای سطح زمین در مقایسه با میدان آزاد تاثیر گذار هستند و هم چنین اثرات اندرکنش خاک-سازه میتواند عکسالعمل سازه را افزایش و یا کاهش دهد که این امر به مشخصات سازه، خاک، حرکت زمین مورد نظر، حضور یا عدم حضور حفرات بستگی دارد. در تحقیق حاضر موج مهاجم از نوع موج درون صفحه SVامسبی ) (Ormsbyمی باشد و به بررسی پارامترهایی از قبیل عمق تونل، تعداد طبقات سازه، فاصله سازه از مرکز تونل، توسط نرم افزار آباکوس ( )ABAQUSمبتنی بر روش اجزای محدود پرداخته شده است.
كلمات كليدي : تونل، پاسخ لرزه ای، اندرکنش دینامیکی، پاسخ آزاد زمین، فرکانس، سازه، آباکوس، بزرگنمایی شتاب
تاريخ دفاع : 1397-06-12