بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940262980
نام و نام خانوادگي : مهیار بهادری
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عددی گسترش ترک بتن آسفالتی در اثر بارگذاری محور وسايل نقلیه سنگین با روش اجزاء محدود
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي راه وترابري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم صفا ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی شفا بخش ,
چكيده : پژوهش های انجام شده در رابطه با رويه های آسفالتی نشان می دهد که مکانیک شکست يک ابزار مناسب و توانا برای بررسی رفتار شکست بتن های آسفالتی و همچنین تحلیل شرايط شروع و رشد ترک در آن ها است. در اين پژوهش به مطالعهی ترک در روسازی آسفالتی و عوامل موثر بر رشد ترک با کمک مکانیک شکست پرداخته شده است. از مهم ترين پارامترهايی که مکانیک شکست برای تحلیل ترکها در اختیار ما قرار میدهد ضريب شدت تنش و تنش میباشند. اين کمیتها میتواند در پیشبینی خرابی يک سطح ترک خورده به کار بروند. روشهای مختلفی برای تعیین ضريب شدت تنش مورد استفاده قرار میگیرند که برای مسائل پیچیدهتر، روشهای عددی مناسبتر میباشند. با استفاده از نرم افزار اجزا محدودی ABAQUS به بررسی عددی روسازی آسفالتی دارای ترک از پايین به بالا تحت شرايط مختلف پرداخته شد. نتايج اين پژوهش نشان داده است که با افزايش طول ترک و فواصل بارگذاری ضريب هندسی مود 1 افزايش می يابد. بنابراين هر چقدر طول ترک به مقادير شعاع نمونه نزديک تر شود، مقدار ضريب هندسی افزايش می يابد. بر اساس مدلسازی انجام شده و تعیین ضرايب هندسی، مود 1 و 2 خالص به ترتیب در زاويهی 0 و 60 درجه و حداکثر مود 2 در زاويه 35 تا 45 درجه به وجود می آيد هم چنین تنش بی بعد، از زاويه 0 تا حدود 12 درجه دارای مقدار منفی و برای زوايای بزرگتر ترک، دارای مقدار مثبت است. با افزايش زاويه ترک نرخ آزادسازی انرژی کاهش می يابد و در زاويه تقريبا 60 درجه به مقدار صفر میرسد .
كلمات كليدي : مخلوط های آسفالت، شبیه سازی، ويسکوالاستیک، ترک، روش اجزا محدود
تاريخ دفاع : 1397-04-10