بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950161703
نام و نام خانوادگي : میلاد جعفری
عنوان پایان نامه : حل مدل ریاضی توسعه یافته برای مساله مسیر یابی و برنامه ریزی و تخصیص منابع انسانی در سرویس مراقبت خانگی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی صنایع
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حامد کاظمی پور ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خدمات بهداشتی مراقبت در خانه نقش مهمی در کاهش هزینه های بستری در اثر افزایش بیماری های مزمن سالمندان بازی می کند. در عین حال، آنها به ما اجازه می دهند تا کیفیت زندگی را برای کسانی که درمان در خانه خود را دریافت می کنند بهبود بخشند. بنابراین، ابزار بهینه سازی برای برنامه ریزی ارسال خدمات به خانه های بیماران ضروری است. به تازگی، روش های حل که به طور مشترک تخصیص بیمار به اپراتور (تخصیص)، تعریف روزها (الگو) در جایی که اپراتورها بیماران اختصاص داده شده را ملاقات می کنند (زمانبندی)، و توالی ملاقات ها برای هر اپراتور (مسیریابی) در ادبیات علمی پیشنهاد شده است. با این حال، با توجه به زمان محاسباتی لازم، بررسی مشترک این سه سطح تصمیم گیری ممکن است برای ارائه دهندگان بزرگ مقرون به صرفه نباشد. با فرض ماهیت چندهدفه مساله، در این تحقیق یک رویکرد چندهدفه مبتنی بر برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی برای حمایت از تصمیم گیری در خدمات مراقبت خانگی پیشنهاد شد. هدف پیدا کردن یک برنامه کاری موجه موثر برای هر اپراتور در طول افق زمانی است که رضایت بیماران را تضمین می کند.در حالیکه بتوانیم با کنترل هزینه ها ، آنها را حداقل کنیم. برای حل این مدل، از حل کننده بارون در نرم افزار گمز استفاده شد. مساله بر روی داده های تصادفی تست شد و نتایج حاصل از مدل پایه مقایسه شد. نتایج عددی عملکرد بهتر مدل پیشنهادی را نسبت به مدل پایه نشان دادند. کلمات کلیدی: مراقبت بهداشت خانگی، بهینه سازی چند هدفه، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی، مساله مسیر یابی، برنامه ریزی منابع انسانی
كلمات كليدي : مراقبت بهداشت خانگی، بهینه سازی چند هدفه، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی، مساله مسیر یابی، برنامه ریزی منابع انسانی
تاريخ دفاع : 1397-06-20