بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940013612
نام و نام خانوادگي : پریسا وظیفه دوست
عنوان پایان نامه : پژوهشی برآسیب‌شناسی بومی‌سازی فرهنگ دیداری برند
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی الهیاری
استاد مشاور () : ,
چكيده : در ادوار امروزی كه مخاطبان ما تحت تاثیر هزاران تبلیغات و تاثیرات، چه از نوع بصری و چه از طر يق ديگر حواس پنجگانه قراردارد كه در اين میان نقش تعاملی و تقابلی و مرزهای بین تبلیغات و فرهنگ نقش مهمی را ايفا می كند. اگرچه تبلیغات ک مبحث ارزشی است و ساختار ذهنی مخاطب هدف را شکل می دهد و يا آن را به مسیری خوب يا بد سوق میدهد اما موجوديتی است كه با توجه به بستر فرهنگی که جامعه شکل میگیرد و با آن ارتباط برقرار می كند. تعیین و تدوين راهبردها و ترفندهای تبلیغاتی در اين عصر نیازمند دانشی فراتر از جايگاه طراحان گرافیک است كه تا حد زيادی بايد مفاهیم برندينگ و حتی بازاريابی را بشناسند و پا از مرزهای خود فراتر گذارند تا بتوانند در اين بازار و مخاطبان اشباع شده از هرگونه تبلیغات، راه حلهای جديد خلق كنند. در اين پژوهش كوشیده شده است علاوه برشناخت اين ابعاد، فرهنگ بومی منطقه در برابر فرهنگ حاكم جهانی بررسی شود تا بتوان در مسیری بین ان دودگاه حركت كرد تا به برآورده سازی بالاترين میزان خواسته مخاطبان در نار مترين آسیب به برند ، نام تجاری، محصول و يا خدمات ارائه شده رسید. در واقع برندی اثربخش خواهد بود كه بتوان با مخاطبان آن فرهنگ ارتباط برقرار كرد. همچنین به راه حل هايی در اين جهت اشاره خواهد شد و در كنار آن به آسیب شناسی برخی از ديدگاه های بومی سازی مطلق برند و جهانی سازی مطلق آن می پردازيم.
كلمات كليدي : آسیب‌شناسی، بومی‌سازی، فرهنگ دیداری برند
تاريخ دفاع : 1397-06-03