بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930408255
نام و نام خانوادگي : حمیدرضا خشکفا
عنوان پایان نامه : استخراج و تعیین منحنی های شدت مدت فراوانیIDf بارش به کمک مدل WRF
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی میرزایی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید جمالی ,
چكيده : با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و خشکسالی های متناوب و متوالی گریبانگر آن می شود مدیریت بهینه کمی منابع آب بسیار حايز اهمیت است با وجود این خشکسالی ها در فصول بارندگی احتمال وقوع سیلاب وجود دارد،آگاهی ازمقادیر سیلاب در طراحی سازه های هیدرولیکی جهت ذخیره وکنترل آن و استفاده از آن در فصول خشک بسیار مهم می باشد. در حقیقت براورد و ارزیابی بارندگی حداکثر ،یک مسأله در آنالیز ریسک وطراحی های هیدرولوژیک می باشد. ارزیابی حداکثر، به صورت منحنی های شدت مدت فراوانی IDF ، درمحاسبه سیلاب به روش مدلسازی بارش-رواناب اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق برای به حداقل رساندن خطاها و بدون استفاده از معادلات و روشهای سخت از مدل پیش بینی هواشناسی WRF استفاده می شود ،که کمک می کند میزان بارش در مناطق مختلف تهران با استفاده از این مدل شبیه سازی شود و داده های بارشی بدست اید.
كلمات كليدي : منحنی های شدت مدت فراوانی، IDf، مدل WRF
تاريخ دفاع : 1396-12-15