بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940126258
نام و نام خانوادگي : معصومه اسدی مطلق
عنوان پایان نامه : نقش گیرنده های 5-HT3 ناحیه ی CA1 هیپوکامپ بر فراموشی ناشی از اتانول در موش های کوچک آزمایشگاهی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهاره پاکپور ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
مجید نواییان
چكيده : مقدمه: مطالعات زیادی نشان داده که یک رابطه بین اتانول سیستم سرتونرژیک (5-HT) در رفتار‌های شناختی وجود دارد . از آنجایی که در یادگیری و حافظه، هیپوکامپ یکی از مناطق مهم مغز به شمار می رود .در اینجا به بررسی ناحیه CA1 هیپوکامپ می پردازیم. فرضیات: هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات اگونیست وآنتاگونیست گیرنده 5-HT3 CA1 بر تخریب حافظه القا شده توسط اتانول است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از تعداد 224سر موش های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استفاده گردیده است و اتانول به روش درون صفاقی تزریق شد ، در حالیکه اگونیست گیرنده 5HT3 (MCHL)آنتاگونیست گیرنده 5-HT3 (Y-25130) در ناحیه CA1 هیپوکامپ تزریق شد. برای محاسبه حافظه از یک دستگاه اجتنابی و مهاری) (Step-Down یکطرفه استفاده شده است. یافته ها:مطالعات نشان دادند که تزریق پیش از آموزش اتانول((1mg/kg 1ng/mouse)) ، Y-25130 و MCHL(0.5ng/mouse) فرآیند اکتسابی حافظه را در موش بالغ کاهش می دهد . با وجود اینکه دوز غیر موثر Y-2513025 (0.01 ng/mouse) و MCHL(0.005ng/mouse)همراه با دوز غیر موثر اتانول((0.01 mg/kg منجر به القا فراموشی می شود. نتایج: اطلاعات ما اثبات می کند که اثر تقویت کننده ای بین آنتاگونیست واگونیست گیرنده 5-HT3 CA1 با مورفین وجود دارد. کلمات کلیدی: حافظه؛ 5-HT ؛ اتانول؛ موش های کوچک آزمایشگاهی ؛ اجتنابی مهاری
كلمات كليدي : حافظه؛ 5-HT ؛ اتانول؛ موش های کوچک آزمایشگاهی ؛ اجتنابی مهاری
تاريخ دفاع : 1396-06-21