بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940100457
نام و نام خانوادگي : علیرضا اعتمادی دیلمی
عنوان پایان نامه : بررسی و مدلسازی سوانح ترافیکی استان گیلان، تحلیل بحرانیت و ارزیابی عوامل مؤثر برآن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی محیط زیست
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت HSE
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمود حیدری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : مقدمه: تلفات جاده ای در ایران در هر ساعت 3 نفر تخمین زده می شود.عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند که در سه عنوان کلی به راه، وسیلع نقلیه و عامل انسانی تقسیم می شوند و هرکدام از این عوامل هم زیر بخش های گوناگونی را دربر می گیرند. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر بروز حوادث جاده ای استان گیلان و مشخص نمودن سهم هرکدام از عوامل است و از نظر کاربردی مدل ریاضی وقوع حوادث جاده ای و شناسایی مناطق پرخطر و ارایه پیشنهاداتی جهت کنترل عوامل مؤثر بر بروز حوادث جاده ای به منظور آمادگی پلیس راهور جهت پیشگیری از بروز حوادث ارایه شده است . روش کار: در این تحقیق آمار حوادث جاده ای پنج سال اخیر استان به تفکیک حوادث منجر به خسارت، جرح و فوت و عوامل انسانی، راه و خودرو و همچنین عوامل محیطی و اقلیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بمنظور مطالعه مسیرهای حادثه خیز استان آمار حوادث منجر به خسارت، جرح و فوت به تفکیک قطعات راه ها در سطح استان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعداد حوادث در مسیرهای بین شهری و روستایی استان گیلان در فاصله زمانی 1393 تا 1397 مجموعاً 61163 حادثه بوده که از فرم های ثبت حوادث پلیس راه استان استخراج و به نرم افزار SPSS وارد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از رگرسیون لجستیک برای تحلیل ارتباط بین متغیرها و مدلسازی استفاده گردید یافته ها: در بررسی رابطه سن در بروز حوادث ترافیکی منجر به فوت، نتایج نشان داد سن ارتباط معنی داری با حوادث منجر به فوت نداشته (23/0=P-Value) اما با حوادث منجر به جرح ارتباط معنی داری داشته است(001/0>P-Value). رابطه جنست افراد در بروز حوادث منجر به فوت و جرح رابطه معنی داری را نشان می دهد(001/0>P-Value). روشنایی طبیعی ارتباط معنی داری با میزان حوادث و شدت حادثه داشته است(001/0>P-Value). میزان بروز حوادث ترافیکی در روزهای مختلف ماه تفاوت معنی داری نداشته اما در ماه های مختلف سال تفاوت معنی داری داشته است.بیشترین تصادفات جاده ای مربوط به فروردین، مرداد و شهریور بوده است.میزان بروز حوادث ترافیکی در سال های مختلف در بازه زمانی مورد بررسی تفاوت معنی داری نداشته است. خودروی پراید و وسیله نقلیه موتور سیکلت با بیشترین شدت حادثه بیشترین تلفات و آمار مرگ و میر را بخود اختصاص داده اند. شرایط آب و هوایی در فراوانی بروز حوادث و شدت حوادث موثر بوده بوده است. نتیجه گیری:بمنظور ارائه راه کارهای مدیریتی و برنامه ریزی در زمینه کنترل و کاهش حوادث ترافیکی، تحلیل عوامل موثر در بروز حوادث جاده ای اهمیت فراوانی دارد. ارائه مدل و الگو حوادث جاده ای هر منطقه، موجب مشخص نمودن وزن هر کدام از عوامل موثر شده و در برنامه ریزی های کنترل حوادث جاده ای اطلاعات ارزشمندی را در اختیار قرار می دهد.
كلمات كليدي : سوانح ترافیکی ، گیلان، تحلیل بحرانیت
تاريخ دفاع : 1397-09-07