بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940136444
نام و نام خانوادگي : محسن نوایی
عنوان پایان نامه : بررسی و محاسبه اثر گشتاور(Torque) و کشیدگی(Drage) رشته حفاری در حفاری چاه های گسترشی (ERD)در یکی از میادین جنوب غربی ایران
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی نفت -حفاری
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی نظری صارم ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
افشین اکبری دهخوارقانی
چكيده : گشتاور و درگ اضافه و تاب برداشتن رشته حفاری یکی از محدودیتهای اصلی در حفاری افقی می باشد. مدلهای گشتاور و درگ در فاز طراحی و در طول حفاری یک چاه، به عنوان یک ابزار برای زیر نظر گرفتن مشکلات توسعه و پیشبرد چاه مورد استفاده قرار میگیرند. با استفاده از مدلسازی کامپیوتری نیروهای وارد به رشته حفاری میتوان به بررسی میزان پیشرفت قسمت افقی یک چاه بدون احتمال قفل شدگی رشته حفاری پرداخت. ،Matlab در این مطالعه با استفاده از مدلهای تحلیلی گشتاور و درگ و کد نویسی با استفاده از برنامه به تعیین نیروهای وارد به قسمتهای مختلف پروفایل یک چاه افقی پرداخته شده است. امکان تاب برداشتن لوله حفاری و متعاقب آن قفل شدگی رشته حفاری بررسی شده است. استفاده از اجزای رشته حفاری با سفتی 1 بیشتر میتواند سبب افزایش مقاومت رشته حفاری در برابر تاب برداشتن رشته حفاری شود. همچنین اعمال فشار سطحی درون رشته حفاری نیز سبب کاهش نیروهای وارد به قسمتهای مختلف رشته حفاری شده و احتمال تاب هذلولی را کاهش میدهد. تغییر وزن گل سبب تغییر در مقدار نیروهای وارد به اجزای رشته حفاری میشود اما تأثیر زیادی بر روی احتمال تاب برداشتن و قفل شدگی رشته حفاری ندارد. در حفاری با هوا درگ ایجاد شده بالاتر میباشد و نیروهای وارد به رشته حفاری افزایش یافته و احتمال تاب هذلولی رشته حفاری افزایش مییابد. در این حالت حداکثر طول افقی که میتوان توسط رشته حفاری طی کرد، کاهش مییابد. در پروفایل چاه مورد ارزیابی قرار گرفته، در صورت استفاده از رشته8000 دستیابی به طول افقی 3000 فوت lb حفاری دارای اندازه بیشتر، در صورت اعمال وزن روی مته میسر شد، اما با استفاده از رشته حفاری دارای اندازه کوچکتر، طول افقی قابل دستیابی به 2000 فوت کاهش یافت. با تغییر وزن گل نیز تغییر مشخصی در طول افقی حاصل نشد. در صورت اعمال فشار سطحی2000طول افقی قابل دسترسی حتی 500 فوت نیز افزایش یافت. در حفاری با هوا حداکثر طول افقی psiقادر به دستیابی برابر با 1000 فوت بود. کلمات کلیدی: رشته حفاری، گشتاور و درگ، تاب برداشتن، چاه افقی، قفل شدگی، تاب هذلولی پروفایل چاه
كلمات كليدي : رشته حفاری، گشتاور و درگ، تاب برداشتن، چاه افقی، قفل شدگی، تاب هذلولی پروفایل چاه
تاريخ دفاع : 1397-09-19