بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930453226
نام و نام خانوادگي : پدرام حسین پور
عنوان پایان نامه : تحلیل سه ‌بعدی خاکریزهای مسلح شده توسط ژئوسینتتیک بر‌روی بستر بهسازی شده با ستون‌های سنگی (GRSS) تحت اثر بارهای انفجار در هوا
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _مکانيک خاک وپي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی سیاوش نیا ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شامل خاکریز مسلح شده توسط ژئوسینتتیک و قرار گرفته برروی ستون سنگی می‌باشد. این نوع خاکریزها در شرایطی که میزان بار وارده زیاد و خاك بستر نرم باشد، کاربرد مناسبی دارند. در این نوع خاکریزها، وزن بار سربار و خاکریز واقع بر ستون سنگی، از طریق مکانیزم قوس‌زدگی خاك و عملکرد غشایی ژئوسینتتیک واقع در کف خاکریز (واکنش کششی)، به ستون‌های سنگی منتقل می‌گردد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی رفتار خاکریزهای GRSS ارتقاء یافته با پوسته بتن پاشیده، در شیروانی‌های بالادست وپایین‌دست خاکریز، تحت اثر بار انفجار در هوا، از نرم‌افزار اجزاء محدود ABAQUS با تحلیل سه بعدی استفاده شده است. به کمک این نرم‌افزار، تاثیر پارامترهایی مانند پیوستگی و ناپیوستگی اندرکنش لایه‌های ژئوسینتتیک و خاک، نوع خاک خاکریز و بستر خاکی، وزن مواد منفجره و فاصله محل انفجار از خاکریز بررسی شده است. با توجه به نتایج حاصل، می‌توان نتیجه گرفت که: بیشینه اختلاف در استهلاک شتاب ناشی از انفجار، در خاکریز با ژئوسینتتیک پیوسته و ناپیوسته، در حدود 34/0 % و بیشینه اختلاف در کاهش جابجایی افقی 63/12 % می‌باشد. بیشینه نشست تاج خاکریز با تغییر خاک مدلسازی شده ازخاک نوع 1 به خاک نوع 3، 97/39 % و از خاک نوع 2 به خاک نوع 3 معادل 14/67 % افزایش داشته است. همچنین افزایش وزن ماده منفجره، به صورت غیرخطی و صعودی سبب افزایش میزان جابجایی و کاهش ضریب اطمینان سازه GRSS می‌گردد، به نحوی که در مسیر 5 خاکریز با افزایش 66/0 برابری وزن ماده منفجره (از 300 کیلوگرم به 500 کیلوگرم)، جابجایی افقی 65/0 الی 9/0 برابر و با افزایش 33/2 برابری وزن ماده منفجره (از 300 کیلوگرم به 1000 کیلوگرم)، جابجایی افقی 58/2 الی 6/3 برابر افزایش یافته است. افزایش فاصله محل انفجار و زاویه برخورد امواج با سطح مورد بررسی، سبب کاهش شتاب، جابجایی و کرنش پلاستیک در توده خاکریز می‌شود. خاکریزهای GRSS به مثابه یک سیستم میراگر قدرتمند عمل می‌نمایند، به نحوی که تنها در نیمه نخست خاکریز، استهلاک شتاب، بالای 92 % و در تمام عرض خاکریز (شیروانی بالادست تا شیروانی پایین‌دست)، استهلاک بیش از 98 % مشاهده گردید
كلمات كليدي : ژئوسينتتيك، ستون سنگي، GRSS
تاريخ دفاع : 1396-06-22