بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930400550
نام و نام خانوادگي : مسعود یزدانی
عنوان پایان نامه : بهینه‌سازی برنامه‌ریزی مخزن در شرایط نوسان رژیم هیدرولوژیکی جریان ورودی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهدی میرزایی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید جمالی ,
چكيده : این تحقیق بر روی سد شیرین دره در نزدیکی شهرستان بجنورد انجام گرفته است. در این تحقیق از داده‌های مربوط به سد شیرین دره از جمله منحنی سطح- حجم- ارتفاع و منحنی فرمان، حجم کل سد، حجم مرده و ... سد استفاده شده است. از دیگر داده‌های مورد استفاده در این تحقیق می‌توان به داده‌های دبی، بارش، تبخیر، تقاضاهای شرب، کشاورزی و محیط‌زیستی و... اشاره کرد. در این تحقیق شاخص خشک‌سالی SPI برای منطقه و با توجه به داده‌های بارش ایستگاه قلعه بربر بدست آمده است. در مرحله بعد شبیه‌سازی مدیریت عرضه و تقاضا در برنامه WEAP و از سال آبی 89-1388 تا سال آبی 95-1394 انجام شده است. در شبیه‌سازی دو حالت با درنظر گرفتن منحنی فرمان و بدون آن مدل‌سازی شده است. با توجه به نتایج سه سناریو شرایط اقلیم برای حالت نرمال، خشک و بسیار خشک ایجاد شده است. در هر کدام از این سناریوها ۴ حالت با توجه به افزایش جمعیت و افزایش سطح زیر کشت برای سال‌های آتی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که نه تنها استفاده از منحنی فرمان سد موجب کاهش تقاضای برآورده نشده در سناریو اقلیم بسیار خشک می‌شود بلکه میزان آب ذخیره شده در پشت سد را هم افزایش می‌دهد. کلمات کلیدی: شاخص خشک‌سالی SPI، برنامه WEAP، سد شیرین دره، منحنی فرمان
كلمات كليدي : شاخص خشک‌سالی SPI، برنامه WEAP، سد شیرین دره، منحنی فرمان
تاريخ دفاع : 1397-04-16