بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950054260
نام و نام خانوادگي : محبوبه رجب پور
عنوان پایان نامه : بررسی اثر هم افزایی عصاره گیاه درمنه آذري (Artemisia austriacea) و نانوذرات مس بر کاندیدا آلبیکنس
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زيست شناسي
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي سلولي و مولكولي- علوم سلولي و مولكولي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : آرزو دست پاک ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
بهین امیدی
چكيده : مقدمه: در سالهاي اخیر مقاومت سوش هاي قارچی فرصت طلب از جمله كاندیدا آلبیکنس به میزان زیادي افزایش یافته است. سمیت داروهاي ضد میکروبی، ایجاد مقاومت در قارچ¬ها و تداخل¬های دارویی توجه به بررسی تركیبات دارویی جدید را خاطر نشان می سازد. همچنین مطالعات گسترده اي اثرات بیولوژیکی نانو ذرات مس و عصاره¬های گیاهی از جمله عصاره جنس درمنه را نشان می دهند. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد قارچی نانو ذرات مس و عصاره درمنه آذری بر روي عوامل كاندیدایی در شرایط آزمایشگاهی می باشد. مواد و روش ها: نمونه های کاندیدا آلبیکنس از بیمارستان رازی تهیه و سریعا به آزمایشگاه انتقال یافت. عصاره درمنه آذری با استفاد دستگاه سوکسله و روش ماسراسیون تهیه گردید. نانوذره مس از شرکت مهرگان به صورت آماده تهیه شد. از هر یک غلظت استوک تهیه و میزان مهار کنندگی با استفاده از دیسک دیفیوژن و بررسی MIC و MFC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: از مجموع 30 ایزوله جداسازی شده، در تست دیسک دیفیوژن، تمامی آنها دارای هاله عدم رشد بودن که قطر هالیه عدم رشد از 5 تا 18 میلی متر متغیر بود. میانگین MIC برابر ppm900 برای نانوذره مس و 55/0 گرم برای عصاره درمنه آذری تعیین گردید. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی حاضر نشان دادند كه نانو ذرات مس و عصاره درمنه آذری داراي فعالیت ضد قارچی علیه كاندیدا آلبیکنس می باشند. احتمال دارد در آینده پس از بررسی این نانوذرات بتوان در درمان عوامل مولد ولوواژینیت كاندیدایی از آنها استفاده نمود. کلمات کلیدی: کاندیدا آلبیکنس، درمنه آذری، نانوذره مس، MIC
كلمات كليدي : کاندیدا آلبیکنس، درمنه آذری، نانوذره مس، MIC
تاريخ دفاع : 1397-08-28