بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930290707
نام و نام خانوادگي : سیده ژینا بهزادپور
عنوان پایان نامه : طراحی فضای عمومی محله با رویکرد پهنه امن خانگی (نمونه موردی: محله نارمک شمالی تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
آرش ثقفی اصل
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ,
چكيده : محله، مکان تعاملات اجتماعی و زندگی جمعی است. اما پدیده ماشینی شدن شهرها، موجب شده تا طراحی شهرها بیشتر بر اساس پاسخگویی به نیاز خودرو انجام شود تا نیازهای انسان. همین امر حضور بی¬رویه اتومبیل در خیابان¬ها و کوچه¬های محلی را فراهم آورد و سبب شد تا رانندگان بدون توجه به حضور افراد پیاده با سرعت از دل محلات عبور کنند و خیابان¬ها و کوچه¬های محلی که حیاط دوم ساکنین، و مکانی برای حضورپذیری و شکل¬گیری تعاملات اجتماعی آنان بود را مورد هجوم قرار دهند و موجبات تضعیف پایداری اجتماعی محلات را فراهم آورند. برای حل این مشکل در برخی کشورهای توسعه یافته از جمله هلند، آلمان و انگلستان از رویکرد "پهنه امن خانگی" برای آرام¬سازی ترافیک درون محلات استفاده شده است. پهنه امن خانگی به معنای مقابله و یا خارج نمودن ترافیک وسایط نقلیه غریبه از محدوده مسکونی و کاهش سرعت وسایط نقلیه ساکنین محدوده برای ایمنی و بهبود هرچه بیشتر محیط مسکونی و ارتقای تعاملات اجتماعی است. همان¬طور که می¬دانیم شبکه ارتباطی شهرهای کشور ما اکثرا شبکه¬ای است شطرنجی؛ که در آن اصول شهرسازی و مهندسی ترافیک، رعایت نگردیده است. یکی از همین شبکه¬های شطرنجی، معابر فرعی محدوده مسکونی محله نارمک شمالی تهران است که عموما بدون رعایت سلسله¬مراتب مستقیما به خیابان¬های اصلی متصل است و ترافیک افراد غیرساکن محدوده مسکونی به صورت ترافیک عبوری در آن¬ها جریان دارد. علاوه بر این چون باند سواره به صورت خطی مستقیم و عبوری می¬باشد، رانندگان وسایط نقلیه با سرعت¬های غیر مجاز در آن¬ها تردد کرده، ضمن به وجود آوردن آلودگی¬ هوا و آلودگی صوتی، خطراتی برای عابرین، به¬ویژه کودکان ایجاد می¬نماید. بنابراین هدف این پژوهش تدوین اصول، معیارها و راهکارهای طراحی فضای عمومی محله نارمک شمالی با رویکرد پهنه امن خانگی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این رویکرد در محله مذکور پرداخته، برای جمع¬آوری داده¬ها، از شیوه اسنادی و پیمایشی (شامل مشاهده، برداشت میدانی، عکسبرداری و مصاحبه با استفاده¬کنندگان از فضا) استفاده گردیده و جهت تجزیه¬وتحلیل اطلاعات از تحلیل منظر ذهنی و تحلیل سوات کمّی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش بر پایه اسناد تحلیلی و تجارب سایر کشورها نشان از آن دارد که با طراحی نوین بر پایه رویکرد پهنه امن خانگی برای فضای معابر، همچنین اقدامات قانونی، سرعت وسایط نقلیه داخل طرح کاهش یافته، در نتیجه عرض معابرِ تغییر یافته، امکاناتی جهت دست¬یابی به سطوح مورد نیاز و ضروری برای دسترسی پیاده و دوچرخه، استراحت و بازی کودکان و فضای سبز فراهم گردیده است. علاوه بر این با ایجاد نظم و ترتیب نوینی جهت استقرار ترافیک ساکن، تا حدودی مشکل پارکینگ¬ها مرتفع شده است. از طرفی این رویکرد سبب افزایش حضورپذیری ساکنین درون محله شده و پایداری اجتماعی محله را به دنبال آورده است. واژگان کلیدی: طراحی، فضای عمومی، پهنه امن خانگی، محله نارمک شمالی
كلمات كليدي : طراحی، فضای عمومی، پهنه امن خانگی، محله نارمک شمالی
تاريخ دفاع : 1395-11-13