بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930517472
نام و نام خانوادگي : مهرداد راحلی نمین
عنوان پایان نامه : ارزیابی و بررسی رطوبت خاک برآوردی GLDAS و داده‌های مشاهده‌ای در استان کرمانشاه
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ مهندسي اب
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
عبدالنبی عبده کلاه چی
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این تحقیق بررسی تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک استان کرمانشاه با استفاده از داده‌های GLDAS و همچنین ارزیابی دقت آنها در مقابل داده های ایستگاه سرارود کرمانشاه است. برای رسیدن به این منظور از روش‌های آماری استفاده شد. داده‌های مورداستفاده شامل: داده‌هاي بارش 42 نقطه مدل GLDAS با دقت مکانی 25/0× 25/0 درجه جغرافیایی طی دوره 15 ساله 2014-2000 و داده‌های رطوبت خاک ایستگاه سرارود کرمانشاه می‌باشد. ارزیابی دقت داده‌های دو پایگاه داده با استفاده از آماره‌های R، R2، EF، IA، Slope، NRMSE و Bias در محیط نرم‌افزار متلب انجام شده است. ارزیابی دقت داده‌های مدل GLDAS در مقابل داده‌های رطوبت خاک ثبت شده ایستگاه‌ سرارود در مقیاس ماهانه نشان داد، کارایی این مدل در برآورد مقدار رطوبت خاک ماهانه در حد متوسط تا خوب است. نتایج بررسی تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک استان کرمانشاه بر اساس داده های مدل GLDAS نشان داد که در حالت کلی در لایه سطحی قسمت های شمالی استان کرمانشاه از مقدار رطوبت خاک بیشتری نسبت به مناطق جنوبی برخودار است. در اعماق پایین‌تر (200-10 سانتی متری سطح زمین) منطقه سرپل ذهاب در غرب استان بعنوان یکی از هسته‌های اصلی بیشینه رطوبت خاک و منطقه کنگاور در شرق استان بعنوان یکی از هسته های اصلی کمینه خاک مطرح هستند. کمترین تغییرات رطوبت خاک در عمق 1 تا 2 متری رخ داده است. در مقیاس ماهانه بیشترین رطوبت خاک در ماه‌های دوره سرد بویژه ماه فوریه (عمق 40-0 سانتی متری)، در ماه مارس (100-40 سانتی متری) و ماه آوریل (1 تا 2 متری) ثبت شده است. کمینه رطوبت خاک نیز برای دو ماه‌های آگوست (10-0 سانتی متری)، و سپتامبر قابل مشاهده است. در مقیاس ماهانه تغییرات مکانی رطوبت خاک رفتاری مشابه با حالت کلی دارد. نتایج بررسی داده‌های رطوبت خاک ایستگاه سرارود نیز نشان داد در مقیاس ماهانه ماه های دوره سرد سال بویژه فوریه از بیشترین مقدار رطوبت خاک سطحی برخودارند و کمینه رطوبت در دوره گرم سال و ماه ژوئن ثبت می‌شود. کلمات کلیدی: داده های شبکه ای، GLDAS، ضریب کارایی، رطوبت خاک، کرمانشاه.
كلمات كليدي : داده های شبکه ای، GLDAS، ضریب کارایی، رطوبت خاک، کرمانشاه.
تاريخ دفاع : 1396-11-11