بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950495982
نام و نام خانوادگي : داود زارع
عنوان پایان نامه : تصاوير جانباران در سه نمايش ايراني
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امير دژاكام
استاد مشاور () : ,
چكيده : وقتی جنگی به پا میشود وبراثراین درگیریها کشوری موردهجوم قرارمیگیرد،نتیجه آن میشود که عده ای یا کشته میشوند ویا مجروح میگردند، نمایندگان قوه مقننه قوانینی را به تصویب میرسانند تا ازخانواده کشته شدگان ومجروحین حمایت کنند وبه مسائلی همچون (اموراجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اشتغالزایی،ورزشی،بیمه وتهیه مسکن) آنها بپردازند، درکشورایران که هشت سال جنگ تحمیلی به طول انجامید، قوانینی توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جهت رفاه حال آسیب دیدگان جنگ اقدامات اساسی انجام گیرد، تا بدون هیچ دغدغه ای بتوانند ازآن قوانین استفاده بهینه ببرند، بنیاد شهید وبنیاد مستضعفان وجانبازان دراین زمینه کارهای بسیاری انجام داده اند، اما پس از هشت سال دفاع مقدس وسی سال پس ازاتمام جنگ تحمیلی هنوزمشکلات عدیده ای برسرراه جانبازن میباشد که به طورکلی بهبود نیافته است.وازسوی صداوسیما جهت رفع مشکلات این عزیزان برنامه سازی اساسی صورت نگرفته است،درحوزه سینما هم به نُدرت دیده شده که به واقع درجهت رفع مشکلات آنها فیلمی ساخته شود وتنها به یک مورد خاص میشود اشاره کرد، فیلم (آژانس شیشه ای). دراین پژوهش به سراغ حوزه نمایش صحنه ای،هنر(دراماتیک) میرویم وبررسی خواهیم کرد که در"سه نمایش" ایرانی به کدام مشکل جانبازان اشاره شده است.
كلمات كليدي : تصاویرجانبازان، نمایش ایرانی
تاريخ دفاع : 1397-09-14