بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940292111
نام و نام خانوادگي : مائده سادات امینی
عنوان پایان نامه : بررسی متغیرهای وضعیت راه رفتن نظیر ارتفاع پاشنه و سرعت و هماهنگی اندام های تحتانی و ارتباط آن با دردهای مفصلی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرهاد طباطبائی قمشه
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علی تنباکوساز
چكيده : کفش های پاشنه بلند بین خانم ها رواج زیادی داشته و آنها زمان زیادی از روز را با این کفش ها راه می روند. بررسي كه روی پاشنه كفش روی پا صورت گرفتهب یشتر مشکلات پا درزنان سنين بالا به دليل پوشيدن كفشهای پاشنه بلندگزارش شده است.امروزه کفش ها از اهمیت زیادی برخوردار شده اند زیرا علاوه بر این که کفش ها نقش مهمی در زندگی بشر ایفا میکنند، بیشترین زمان ممکن را نیز با انسان سپری میکنند. در بین انواع مختلف کفش، کفش های پاشنه بلند از نقش مهمی برخوردارند زیرا وجود پاشنه در کفش موجب تغییراتی در الگو راه رفتن ایجاد کند. بنابراین هدف این پایان نامهبررسی و مقایسه هماهنگی راه رفتن با کفش پاشنه بلند و پا برهنه است. آزمون ها در بخش موفقیان دانشگاه شریف انجام گردید.جهت انجام تست ها از ده نفر خانم که سابقه هیچ گونه بیماری مرتبط را نداشتند استفاده شد. در این آزمایش از شش دوربین سرعت بالا مادون قرمز و صفحه نیرو برای ثبت داده ها استفاده شده است. یکی از متغییرهای اساسی در الگو حرکتی بدن انسان، هماهنگی یا کوردینیشن است که نشان دهنده هماهنگی مفاصل یا اندام ها نسبت به یک دیگر است. در این پایان نامه به بررسی الگو هماهنگی در راه رفتن با کفش پاشنه بلند و پا برهنه پرداخته شده است. با توجه به نتایج، حالت کلی راه رفتن با کفش های مختلف و بدون کفش چندانی ندارد کمتر از 5%ولی در پاشنه بلند، انحراف از گیت نرمال تا 38% (راه رفتن عادی) بیشتر می شود. بنابراین می توان نتیجه گیری کلی گرفت که استفاده از کفش های پاشنه بلند می تواند نا هماهنگی اندام ها و مفاصل اندام تحتانی را از حالت نرمال افزایش داده و همچنین می تواند موجب آسیب سیستم اسکلتی عضلانی و همچنین مفصلی شود. بنابراین به طراحان و سازندگان کفش های پاشنه بلند میتوان الگو های هماهنگی این پایان نامه را ارائه داد تا راه رفتن اشخاص استفاده کننده از این کفش ها دارای کمترین انحراف از الگو پا برهنه باشند. کلمات کلیدی: کفش، پاشنه بلند، هماهنگی، توانبخشی، مدلسازی
كلمات كليدي : کفش، پاشنه بلند، هماهنگی، توانبخشی، مدلسازی
تاريخ دفاع : 1397-06-17