بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940223003
نام و نام خانوادگي : نجمه منصوری
عنوان پایان نامه : تحلیل نیروها و گشتاور های مفصلی اندام تحتانی در راه رفتن با اروتز مچ پا اصلاح شده
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسی پزشکی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی-کارشناسی ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
فرهاد طباطبائی قمشه
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
علي تنباکوساز
چكيده : ریبوفلاوین یا ویتامین B2 برای سیستم ایمنی که بدن انسان را در مقابل بیماری‌ها حفاظت می‌کند، لازم و مهم می‌باشد. این ویتامین در بسیاری از مواد غذایی وجود دارد، و البته عوارض کمبود آن نیز گریبانگیر افراد زیادی است. این ویتامین به طور معمول توسط گیاهان تولید می‌شود و یکی از نکات کلیدی و قابل توجه، آن است که انسان‌ها و حیوانات به طور کلی توانایی تولید ویتامین‌ها را از دست داده‌اند. روش‌های تولید ریبوفلاوین شامل سه گروه شیمیایی، روش بیوتکنولوژی (تخمیر) و روش مهندسی ژنتیک می‌باشد. هدف از این تحقیق تولید ریبوفلاوین با استفاده از مخمرCandida guilliermondii در محیط کشت ملاس بود. بدینمنظور آزمایش‌های مختلفی انجام شدند. ابتدا تولید ریبوفلاوین در محیط‌های گلوکز و سپس ملاس با استفاده از مخمر Candida guilliermondii صورت پذیرفت. در مرحله بعدی با انجام آزمایش‌هایی، شرایط بهینه برای 6 پارامتر دما، pH، دور شیکر، میزان مخمر، مقدار ملاس مصرفی و مدت زمان قرارگیری در شیکر تعیین شدند، که 3 پارامتر میزان تلقیح مخمر، مدت زمان قرارگیری در شیکر و میزان ملاس مصرفی، موثر شناخته شدند. نتایج آزمایش‌ها مورد استفاده در نرم‌افزار Design Expert (Version 11) به روش RSM "روش پاسخ سطح" قرار گرفتند. نرم‌افزار 20 آزمایش پیشنهاد نمود که انجام شدند. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که هر چه میزان ملاس مصرفی بیشتر باشد، میزان جذب نیز بیشتر می‌شود. زمان قرارگیری در شیکر تاثیری بر تولید ریبوفلاوین نداشت، ولی میزان تلقیح مخمر با میزان تولید ریبوفلاوین رابطه مستقیم داشت. در بررسی 3 بعدی پارامترها، به طور همزمان اثر میزان ملاس مصرفی و مدت زمان قرارگیری در شیکر دلالت بر آن داشت که افزایش میزان ملاس موجب افزایش تولید ریبوفلاوین است. تاثیر متقابل میزان مصرفی ملاس و میزان تلقیح مخمر نشان داد که این دو رابطه مستقیم دارند و میزان ملاس مصرفی و میزان تلقیح مخمر، تاثیرگذارترین فاکتورهای تولید ریبوفلاوین توسط مخمر فوق‌الذکر می‌باشد. مقایسه نتایج مقادیر جذب اندازه‌گیری شده در حالت بهینه با نتایج جذب تخمینی حاصل از نرم‌افزار نشان داد که این مقادیر بسیار بهم نزدیک هستند، که تاییدی بر درستی و صحت معرفی پارامترها و نتایج دارد. کلمات کلیدی: تولید ریبوفلاوین، مخمر Candida guilliermondii، ملاس.
كلمات كليدي : تولید ریبوفلاوین، مخمر Candida guilliermondii، ملاس.
تاريخ دفاع : 1397-06-13