بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950046538
نام و نام خانوادگي : سبا کیهان قشقایی زاده
عنوان پایان نامه : تحلیل اثرات پراکنده رویی شهری بر میزان تاب‌آوری شهری در مقیاس محلات کلان‌شهر تهران (نمونه‌ی موردی: منطقه‌ی 6 و 22 تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : شهرسازى
رشته/گرایش تحصيلي : شهرسازي - برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
احمد خلیلی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پویان شهابیان ,
چكيده : شهری نوعی گسترش افقی شهر است که گاه سیاست‌گذاری فضایی را با چالش مواجه می‌نماید. اهمیت این موضوع در آن است که با آنکه علل پراکنده رویی در هر گوشه و کنار از شهر، متفاوت از دیگر قسمت‌های آن می‌باشد، اما تبعات آن گریبان گیر کل شهر و منطقه پیرامونش می‌شود. از سوی دیگر سوانح طبیعی نیز از گذشته تا به امروز موردتوجه بوده است و آنچه امروزه سبب توجه به سوانح گشته، تخریب و زیان‌های ناشی از سوانح بر محیط‌های انسانی و از جمله شهرها می‌باشد. بدین منظور در جهت کاهش خسارات ناشی از سوانح ، اقداماتی باید صورت پذیرد که در این میان مفهوم تاب‌آوری مطرح می‌گردد. که مهم‌ترین مفهوم آن مدیریت بحران در مقابل بلایا است؛ بنابراین تاب‌آوری این اجازه را می‌دهد که با توجه به شرایط منحصربه‌فرد شهرها و برنامه‌های توسعه، قدرت جوابگویی و توانایی انطباق با وقوع بحران وجود داشته باشد. هدف این پژوهش تحلیل میزان تاب‌آوری شهر تهران در برابر گسترش روزافزون پراکنده رویی در زمینه شاخص‌های اقتصادی، زیرساختی، زیست‌محیطی، کالبدی و اجتماعی ـ فرهنگی می باشد، و اینکه آیا در شاخص‌های ذکرشده، میزان تاب‌آوری شهر تهران رو به کاهش است؟ و در آینده شاهد چه مشکلات عدیده‌ای هستیم. از آنجا که این پژوهش نگاهی جزئی و تفصیلی به مسئله دارد، پژوهش از نوع استقرایی و از جز به کل می باشد. تجزیه‌و‌تحلیل داده های پژوهش مبتنی بر هر دو روش کمی و کیفی و بر مبنای ابزار SPSS و تحلیل های عاملی و رگرسیون خطی و استفاده از تحلیل های GIS و در نهایت تحلیل سوات انجام شده است با توجه به مؤلفه‌های به میان آمده و شاخص‌های مورد بررسی در هر یک از مؤلفه‌ها، مشخص گردید پنج مؤلفه‌ی تراکم، اختلاط کاربری، مرکزیت، دسترسی و بی‌قاعدگی که هر یک دارای شاخص‌هایی می‌باشند بر میزان پراکنده رویی دخیل بوده و تاب‌آوری نیز دارای شاخص‌هایی می‌باشد که هر یک از این شاخص‌ها در میزان تاب‌آوری یک مکان تأثیرگذار هستند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل‌ها مشخص شد عواملی چون ازدحام و شلوغی، ارائه‌ی ضعیف خدمات، عدم رعایت شعاع عملکرد مفید کاربری‌ها و ... از عوامل تشکیل‌دهنده پراکنده رویی می‌باشند.و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رابطه پراکنده رویی و تاب آوری رابطه عکس می باشد. واژگان کلیدی: پراکنده رویی، تاب آوری ، کلانشهر تهران،GIS
كلمات كليدي : پراکنده رویی، تاب آوری ، کلانشهر تهران،GIS
تاريخ دفاع : 1397-07-25