بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950020791
نام و نام خانوادگي : رامین خدادادی
عنوان پایان نامه : شناسایی و ارائه الگویی نظام مند به منظور طراحی انسان محور بیمارستان های سبز
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : منوچهر بهرویان ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهریار طاووسی تفرشی ,
چكيده : در میان انواع فضاهای عمرانی، هیچ فضایی مانند مراکز درمانی در محل تلاقی دو مقوله علم پزشکی و عمران قرار نمی گیرد و در بین فضاهای عمرانی و معماری، طراحی هیچ فضایی مانند مراکز درمانی از اهمیت بالایی برخوردار نمی باشد. زیرا چنین فضاهای درمانی بر حالات روحی افراد تاثیر می گذارد و طراحی ضعیف این محیط ها می تواند سبب تشدید اختلالات رفتاری و اضطراب در آنها گردد. امروزه در طراحی بیمارستان، عملکردگرایی بخش عمده ای از تفکّر طرّاحی را به خود اختصاص می دهد، به نحوی که توجّه به کیفیّات محیطی و تاثیرات چشمگیر آن بر روند درمان بیماران، و کاهش اضطراب در آن ها نقش کمتری را ایفا می کند. لذا هدف از انجام این پژوهش، تغییر دیدگاه طراحان در طرّاحی و بررسی و ارائه ی راهکارهایی در رابطه با طرّاحی فضای سبز در مراکز درمانی با الگویی انسان محور می باشد، تا بتواند در ارتقاء کیفیّت محیطی بیمارستان مؤثر واقع بوده و در نتیجه باعث تسریع در روند بهبود بیماران و کاهش اضطراب در آن ها شود. در این راستا این پژوهش بصورت مرور جامع و با جستجو در سایتهای سازمانی و پایگا ه های اطلاعاتی الکترونیکی معتبر داخلی و خارجی به منظور شناسایی الگوهای بیمارستان سبز انجام شده است تا با معرفی این رویکرد جدید در طراحی مراکز درمانی، شناخت سازمان هاي بین المللی مرتبط با معماري سبز بیمارستانی و پروسه دریافت عنوان معماري سبز از این سازمان ها می باشد زیرا به صرف رعایت اولیه اصول معماري سبز، نمی توان یک بیمارستان را بیمارستان سبز انسان محور نامید. به نظر می رسد در کشور ما نیز یک طرح جامع عملی برای بهبود نقاط ضعف در دستیابی به معیارهای بیمارستان سبز و الگویی انسان محور الزامی می باشد و توجه ناکافی به راهبردهای حفظ محیط زیست، عدم وجود آموزش کافی در زمینه محیط زیست می تواند از مهمترین موانع در دستیابی به معیار های بیمارستان سبز باشد. لذا آموزش مستمر به کلیه کارکنان و تلاش برای دریافت مجوز رسمی بیمارستان سبز و دریافت گواهینامه از موسسات معتبر بین المللی و یا از استانداردهای در حال تدوین ملی توصیه می شود.  
كلمات كليدي : طراحی انسان ، بیمارستان ، بیمارستان های سبز
تاريخ دفاع : 1397-09-06